Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Ustalenie i wypłata świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe

Wydanie decyzji dot. świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Dotyczy żołnierza rezerwy oraz osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe, z wyjątkiem ćwiczeń trwających do 24 godzin odbywających się w czasie lub w dniu wolnym od pracy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o wypłacenie świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie żołnierzowi rezerwy odbywającemu ćwiczenia wojskowe. - Do wniosku należy dołączyć: 1) zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń wojskowych, 2) zaświadczenie o wysokości utraconego dochodu w przeliczeniu na jeden dzień ćwiczeń wojskowych.
Czas realizacji  

Do 7 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów

Opłaty  

Nie pobiera się opłaty

Tryb odwoławczy  

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do właściwego wojewody, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie składa się za pośrednictwem organu, który wydał decyzje.

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie decyzji administracyjnej

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku 2. Weryfikacja 3. Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   ustalenie i wypłata świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie

  Ustalenie i wypłata świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe

  Wydanie decyzji dot. świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie