Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Usługa CEP: Przyjmowanie wniosków o udostępnienie danych lub informacji z Centralnej Ewidencji Pojazdów i przekazywanie do realizacji.

Usługa umożliwia złożenie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wniosku o usługę CEP: Przyjmowanie wniosków o udostępnienie danych lub informacji z Centralnej Ewidencji Pojazdów i przekazywanie do realizacji.

W CEP są gromadzone następujące informacje i dane opisujące:
• pojazd,
• rejestrację pojazdu,
• właściciela (posiadacza pojazdu),
• zdarzenia takie jak:
+ kradzież pojazdu oraz jego odnalezienie;
+ wybicie numeru nadwozia (podwozia) lub numeru silnika;
+ nadanie i utrata dowodu rejestracyjnego, tablic rejestracyjnych, pozwolenia czasowego, tablic tymczasowych, karty pojazdu oraz ich odnalezienie;
+ zatrzymanie dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego;
• zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu, w tym dane takie jak:
+ imię i nazwisko (lub nazwę firmy) ubezpieczonego i jego adres zamieszkania (lub adres siedziby);
+ nazwę zakładu ubezpieczeń, który zawarł umowę;
+ nazwę, serię i numer dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy;
+ datę zawarcia umowy i okres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń;
+ datę rozwiązania umowy;
Dopuszczalnym jest, aby jeden wniosek zawierał wiele zapytań.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli wykażą swój uzasadniony interes oraz pozostałe podmioty uprawnione na podstawie art. 100 c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o udostępnienie danych lub informacji z Centralnej Ewidencji Pojazdów
  • Ewentualne dodatkowe dokumenty (potwierdzające interes prawny wnioskodawcy w pozyskaniu danych, stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii)
  • Potwierdzenie wniesienia odpowiednich opłat, o ile są wymagane
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Opłatę za udostępnianie jednostkowych danych lub informacji z ewidencji ustala się w wysokości 4% kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, określonego w przepisach odrębnych. W obecnej chwili opłata ta wynosi 30,40 zł. Dane lub informacje zgromadzone w ewidencji udostępnia się nieodpłatnie na wniosek właściciela lub posiadacza pojazdu, których one dotyczą oraz dla wybranych urzędów (szczegóły na www.cepik.gov.pl)

Tryb odwoławczy  

Do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Usługa CEP: Przyjmowanie wniosków o udostępnienie danych lub informacji z Centralnej Ewidencji Pojazdów i przekazywanie do realizacji.

Usługa CEP: Przyjmowanie wniosków o udostępnienie danych lub informacji z Centralnej Ewidencji Pojazdów i przekazywanie do realizacji.

Usługa umożliwia złożenie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wniosku o usługę CEP: Przyjmowanie wniosków o udostępnienie danych lub informacji z Centralnej Ewidencji Pojazdów i przekazywanie do realizacji.

W CEP są gromadzone następujące informacje i dane opisujące:
• pojazd,
• rejestrację pojazdu,
• właściciela (posiadacza pojazdu),
• zdarzenia takie jak:
+ kradzież pojazdu oraz jego odnalezienie;
+ wybicie numeru nadwozia (podwozia) lub numeru silnika;
+ nadanie i utrata dowodu rejestracyjnego, tablic rejestracyjnych, pozwolenia czasowego, tablic tymczasowych, karty pojazdu oraz ich odnalezienie;
+ zatrzymanie dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego;
• zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu, w tym dane takie jak:
+ imię i nazwisko (lub nazwę firmy) ubezpieczonego i jego adres zamieszkania (lub adres siedziby);
+ nazwę zakładu ubezpieczeń, który zawarł umowę;
+ nazwę, serię i numer dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy;
+ datę zawarcia umowy i okres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń;
+ datę rozwiązania umowy;
Dopuszczalnym jest, aby jeden wniosek zawierał wiele zapytań.