Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Usługa CEK: Przyjmowanie wniosków o udostępnienie danych lub informacji z Centralnej Ewidencji Kierowców i przekazywanie do realizacji.

Usługa umożliwia złożenie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wniosku o usługę CEK: Przyjmowanie wniosków o udostępnienie danych lub informacji z Centralnej Ewidencji Kierowców i przekazywanie do realizacji.


W CEK są gromadzone następujące informacje i dane opisujące:
• kierowcę,
• dokument stwierdzający uprawnienia,
• zdarzenia:
• zatrzymanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia oraz jego zwrócenie,
• cofnięcie uprawnienia oraz jego przywrócenie,
• utrata dokumentu stwierdzającego uprawnienia oraz jego odnalezienie,
• zakaz prowadzenia pojazdów,
• zakres i numer zaświadczenia ADR oraz okres, na jaki zostało ono wydane,
Dopuszczalnym jest, aby jeden wniosek zawierał wiele zapytań.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli wykażą swój uzasadniony interes oraz pozostałe podmioty uprawnione na podstawie art. 100 c. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o udostępnienie danych lub informacji z Centralnej Ewidencji Kierowców
  • Ewentualne dodatkowe dokumenty (potwierdzające interes prawny wnioskodawcy w pozyskaniu danych, stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii)
  • Potwierdzenie wniesienia odpowiednich opłat, o ile są wymagane
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Opłatę za udostępnianie jednostkowych danych lub informacji z ewidencji ustala się w wysokości 4% kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, określonego w przepisach odrębnych. W obecnej chwili opłata ta wynosi 30,40 zł. Dane lub informacje zgromadzone w ewidencji udostępnia się nieodpłatnie na wniosek właściciela lub posiadacza pojazdu, których one dotyczą oraz dla wybranych urzędów (szczegóły na www.cepik.gov.pl)

Tryb odwoławczy  

Do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Usługa CEK: Przyjmowanie wniosków o udostępnienie danych lub informacji z Centralnej Ewidencji Kierowców i przekazywanie do realizacji.

Usługa CEK: Przyjmowanie wniosków o udostępnienie danych lub informacji z Centralnej Ewidencji Kierowców i przekazywanie do realizacji.

Usługa umożliwia złożenie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wniosku o usługę CEK: Przyjmowanie wniosków o udostępnienie danych lub informacji z Centralnej Ewidencji Kierowców i przekazywanie do realizacji.


W CEK są gromadzone następujące informacje i dane opisujące:
• kierowcę,
• dokument stwierdzający uprawnienia,
• zdarzenia:
• zatrzymanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia oraz jego zwrócenie,
• cofnięcie uprawnienia oraz jego przywrócenie,
• utrata dokumentu stwierdzającego uprawnienia oraz jego odnalezienie,
• zakaz prowadzenia pojazdów,
• zakres i numer zaświadczenia ADR oraz okres, na jaki zostało ono wydane,
Dopuszczalnym jest, aby jeden wniosek zawierał wiele zapytań.