Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: LUBUSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GORZOWIE WLKP.
LUBUSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GORZOWIE WLKP.
GORZÓW WIELKOPOLSKI, UL. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA 8
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty grzywny, z tytułu należności mandatu karnego kredytowanego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji publicznej wniosku o umorzenie w całości bądź w części, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności Skarbu Państwa z tytułu grzywny nałożonej w drodze prawomocnego mandatu karnego kredytowanego przez osobę ukaraną mandatem karnym.

Organem właściwym do rozpatrzenia ww. wniosku jest właściwy terytorialnie wojewoda na którego obszarze działania nałożono grzywnę - dotyczy mandatów karnych nałożonych do dnia 31 grudnia 2015 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia ww. wniosku dotyczącego mandatów karnych nałożonych od dnia 1 stycznia 2016 r. jest Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu.
Płatności za mandaty karne nałożone od 1 stycznia 2016 r. należy dokonywać na rachunek:
Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu
ul. Rejtana 3B
45-331 Opole
47 1010 0055 0201 6090 0999 0000
(w tytule płatności należy wskazać SERIĘ i NUMER mandatu)

Płatność ww. należności może zostać rozłożona na raty w przypadkach uzasadnionych, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika.

Należności dotyczące mandatów karnych mogą być umarzane w sytuacji gdy zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.


Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewoda – dotyczy mandatów karnych nałożonych do dnia 31 grudnia 2015 r. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu - dotyczy mandatów karnych nałożonych od dnia 1 stycznia 2016 r.

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty grzywny, z tytułu należności mandatu karnego kredytowanego
 • Dokumenty potwierdzające wysokość osiąganego dochodu (stosowne zaświadczenia) z tytułu: a) wynagrodzenia za pracę w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc w którym złożono wniosek, b) wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, umowy o dzieło w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym złożono wniosek, c) prowadzenia własnej działalności gospodarczej za ostatni okres rozliczeniowy, d) dochodów osiąganych z gospodarstwa rolnego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc w którym złożono wniosek, e) uzyskanych świadczeń z pomocy społecznej w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc w którym złożono wniosek, f) uzyskanych świadczeń alimentacyjnych w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc w którym złożono wniosek, g) pobieranych świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, h) pobieranego dodatku mieszkaniowego, pielęgnacyjnego, wychowawczego, dla bezrobotnych. j) pobieranych z innych tytułów niż wymienione w lit. a – j,
 • Dokumenty potwierdzające stałe obciążenia dochodów z tytułu:
  a) opłat za lokal mieszkalny,
  b) opłat za dostarczane media,
  c) kosztów leczenia i rehabilitacji wnioskodawcy,
  d) obowiązku alimentacyjnego,
  e) pozostałych stałych zobowiązań z innych tytułów niż wymienione w lit. a – d.
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie statusu osoby bezrobotnej
 • Kopię mandatu karnego kredytowanego (odcinek „C”)
 • W przypadku pobierania nauki – aktualne zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub na studia wraz z kopią legitymacji szkolnej bądź studenckiej
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

10,00 zł

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Oddział Mandatów w Wydziale Finansów i Budżetu Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., XII piętro, pokój 1201

Tryb odwoławczy  

Do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

Telefon   95 71 15 490
Fax   95 71 15 321
Słowa kluczowe  
 • Umarzanie
 • z tytułu należności mandatu karnego kredytowanego
 • odraczanie lub rozkładanie na raty grzywny
 • Umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty grzywny, z tytułu należności mandatu karnego kredytowanego

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji publicznej wniosku o umorzenie w całości bądź w części, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności Skarbu Państwa z tytułu grzywny nałożonej w drodze prawomocnego mandatu karnego kredytowanego przez osobę ukaraną mandatem karnym.

  Organem właściwym do rozpatrzenia ww. wniosku jest właściwy terytorialnie wojewoda na którego obszarze działania nałożono grzywnę - dotyczy mandatów karnych nałożonych do dnia 31 grudnia 2015 r.
  Organem właściwym do rozpatrzenia ww. wniosku dotyczącego mandatów karnych nałożonych od dnia 1 stycznia 2016 r. jest Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu.
  Płatności za mandaty karne nałożone od 1 stycznia 2016 r. należy dokonywać na rachunek:
  Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu
  ul. Rejtana 3B
  45-331 Opole
  47 1010 0055 0201 6090 0999 0000
  (w tytule płatności należy wskazać SERIĘ i NUMER mandatu)

  Płatność ww. należności może zostać rozłożona na raty w przypadkach uzasadnionych, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika.

  Należności dotyczące mandatów karnych mogą być umarzane w sytuacji gdy zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.