Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Udzielenie informacji świadczeniobiorcy na temat posiadanego w danym dniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

Fundusz na żądanie świadczeniobiorcy informuje go o posiadanym w danym dniu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz podstawie tego prawa, a w przypadku gdy prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wynika z objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, także o dacie zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz numerach NIP i REGON płatnika ubezpieczenia zdrowotnego - na podstawie informacji przetwarzanych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych.

Fundusz udostępnia informacje po sprawdzeniu poprawności danych zawartych we wniosku o udostępnienie informacji przez ich porównanie z danymi zgromadzonymi w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych.

W przypadku złożenia przez świadczeniobiorcę wniosku opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP świadczeniobiorca odbiera informacje osobiście po potwierdzeniu danych identyfikacyjnych (imię i nazwisko, PESEL - jeżeli posiada, oraz serię i numer dowodu osobistego lub paszportu.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Dyrektor Wojewódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

Kogo dotyczy  

Świadczeniobiorcy

Podstawy prawne  
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu, trybu i terminów występowania do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz udostępniania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeniobiorcy informacji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz o udzielonych mu świadczeniach (Dz. U. z 2012 r., poz. 1505, Par.4, pkt.2)
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r . o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm., Art.192, ust.1, pkt.1)
Wymagane dokumenty  
  • Informacje są udostępniane na wniosek świadczeniobiorcy.

  • Dokument potwierdzający tożsamość wskazany we wniosku – do potwierdzenia tożsamości przy odbiorze osobistym.
Czas realizacji  

Udostępnienie informacji następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o udostępnienie informacji.

Informacja o posiadanym w danym dniu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz podstawie tego prawa jest udostępniana niezwłocznie w dniu złożenia wniosku o udostępnienie informacji, jeżeli ten wniosek został złożony osobiście.Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji. W przypadku decyzji pozytywnej udzielenie wnioskowanej informacji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Udzielenie informacji świadczeniobiorcy na temat posiadanego w danym dniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

Udzielenie informacji świadczeniobiorcy na temat posiadanego w danym dniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

Fundusz na żądanie świadczeniobiorcy informuje go o posiadanym w danym dniu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz podstawie tego prawa, a w przypadku gdy prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wynika z objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, także o dacie zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz numerach NIP i REGON płatnika ubezpieczenia zdrowotnego - na podstawie informacji przetwarzanych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych.

Fundusz udostępnia informacje po sprawdzeniu poprawności danych zawartych we wniosku o udostępnienie informacji przez ich porównanie z danymi zgromadzonymi w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych.

W przypadku złożenia przez świadczeniobiorcę wniosku opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP świadczeniobiorca odbiera informacje osobiście po potwierdzeniu danych identyfikacyjnych (imię i nazwisko, PESEL - jeżeli posiada, oraz serię i numer dowodu osobistego lub paszportu.