Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Udzielenie informacji na temat udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej oraz kwocie środków publicznych wydatkowanych na sfinansowanie tych świadczeń

Narodowy Fundusz Zdrowia udostępnia świadczeniobiorcy informacje w formie pisemnej na podstawie wniosku o udostępnienie informacji o udzielonych mu świadczeniach opieki zdrowotnej oraz kwocie środków publicznych wydatkowanych na sfinansowanie tych świadczeń.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Dyrektor Wojewódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia

Kogo dotyczy  

Świadczeniobiorca

Podstawy prawne  
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2020 r. w sprawie sposobu, trybu i terminów występowania do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz udostępniania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeniobiorcy informacji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz o udzielonych mu świadczeniach (Dz. U. z 2020 r., poz. 338)
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r . o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 146 z późn. zm., Art.192)
Wymagane dokumenty  
    Dokument potwierdzający tożsamość wskazany we wniosku – do potwierdzenia tożsamości przy odbiorze osobistym
Czas realizacji  

14 dni

Opłaty  

nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku udzielenie wnioskowanej informacji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Udzielenie informacji na temat udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej oraz kwocie środków publicznych wydatkowanych na sfinansowanie tych świadczeń
Podobne usługi  

Udzielenie informacji na temat udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej oraz kwocie środków publicznych wydatkowanych na sfinansowanie tych świadczeń

Narodowy Fundusz Zdrowia udostępnia świadczeniobiorcy informacje w formie pisemnej na podstawie wniosku o udostępnienie informacji o udzielonych mu świadczeniach opieki zdrowotnej oraz kwocie środków publicznych wydatkowanych na sfinansowanie tych świadczeń.