Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Udzielanie zgody w zakresie zbywania oraz w zakresie udzielania bonifikat od cen i opłat za nieruchomości Skarbu Państwa

Usługa dotyczy udzielania zgody w zakresie obrotu nieruchomościami, w szczególności: zbycia, nabycia, dzierżawy, najmu, użyczenia, zamiany, ustanowienia na nieruchomości ograniczonego prawa rzeczowego na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz na udzielenie bonifikaty od cen i opłat za nieruchomości Skarbu Państwa

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. Wójt, burmistrz, Prezydent Miasta.

Kogo dotyczy  

Starosta, prezydent miasta na prawach powiatu, trwały zarządca nieruchomości Skarbu Państwa

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o udzielenie zgody na obrót nieruchomościami oraz na udzielenie bonifikaty od cen i opłat za nieruchomości Skarbu Państwa
  • Dowód własności Skarbu Państwa – odpis z księgi wieczystej
  • Kopia mapy ewidencji gruntów oraz mapy zasadniczej
  • Wypis z rejestru ewidencji gruntów
  • Zaświadczenie z planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu, zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  • Dokumenty uwzględniające sposób zagospodarowania nieruchomości
  • Dokumenty wskazujące na zamierzenia nabywcy
  • Uzasadnienie i dokumenty popierające złożony wniosek

Czas realizacji  

1 miesiąc od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Udzielanie zgody w zakresie obrotu nieruchomościami oraz na udzielenie bonifikaty od cen i opłat za nieruchomości Skarbu Państwa

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Udzielanie zgody w zakresie zbywania oraz w zakresie udzielania bonifikat od cen i opłat za nieruchomości Skarbu Państwa

Udzielanie zgody w zakresie zbywania oraz w zakresie udzielania bonifikat od cen i opłat za nieruchomości Skarbu Państwa

Usługa dotyczy udzielania zgody w zakresie obrotu nieruchomościami, w szczególności: zbycia, nabycia, dzierżawy, najmu, użyczenia, zamiany, ustanowienia na nieruchomości ograniczonego prawa rzeczowego na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz na udzielenie bonifikaty od cen i opłat za nieruchomości Skarbu Państwa