Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: Urząd Miejski w Piastowie
Urząd Miejski w Piastowie
Piastów (miasto), 11 Listopada 2
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek - stary wzór

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy ma prawo do informacji publicznej, udostępnianej na wniosek przez instytucje publiczne.
Instytucja publiczna ma obowiązek udostępnić informację publiczną w formie określonej we wniosku, ale ma też prawo do wydania decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia informacji publicznej.
Udostępnieniu na wniosek podlega informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Nazwa komórki organizacyjnej  

Referat Ogólno-Organizacyjny

Kogo dotyczy  

Każdy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Opłaty  

Brak opłat.

Jeżeli udostępnienie informacji publicznej wymaga poniesienia dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot zobowiązany może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Kancelaria

Dni i godziny  
 • wtorek-piątek, 8:00 - 16:00
 • Poniedziałek, 10:00 - 18:00
 • Tryb odwoławczy  

  Do decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz do decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:
  1) odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,
  2) uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

  Rezultat realizacji usługi  

  Udostępnienie informacji

  Etapy realizacji usługi  

  1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Odpowiedź na wniosek

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  http://www.e-bip.pl/start/73

  Telefon   22 770-52-00
  Fax   22 723-66-00
  Słowa kluczowe   Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

  Udostępnianie informacji publicznej na wniosek - stary wzór

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy ma prawo do informacji publicznej, udostępnianej na wniosek przez instytucje publiczne.
  Instytucja publiczna ma obowiązek udostępnić informację publiczną w formie określonej we wniosku, ale ma też prawo do wydania decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia informacji publicznej.
  Udostępnieniu na wniosek podlega informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej.