Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Udostępnianie dokumentacji za wyjątkiem akt kadrowo-płacowych

Wypełnianie ustawowych zadań archiwum zakładowego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

osoba fizyczna, osoba prawna, Obywatel

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek zainteresowanego
Czas realizacji  

14 dni. W sprawach szczególnie skomplikowanych lub czasochłonnych termin ten może ulec przedłużeniu do 1 miesiąca.

Opłaty  

Opłata skarbowa od: a) złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). b) od każdej uwierzytelnionej strony kserokopii wydanego dokumentu - 5 zł; c) od wydania zaświadczenia - 17 zł. Osoby i czynności zwolnione z opłat – zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Wgląd do akt, kserokopia, zaświadczenie

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku wraz z załącznikami 2. Odszukanie dokumentacji, 3. Udostępnienie akt, wydanie kserokopii lub zaświadczenia

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Udostępnianie akt
 • wywłaszczenia
 • dokumentacji jednostek zlikwidowanych
 • akta archiwalne
 • Udostępnianie dokumentacji za wyjątkiem akt kadrowo-płacowych

  Wypełnianie ustawowych zadań archiwum zakładowego