Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji publicznej wniosku o udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Podmiot publiczny albo podmiot niebędący podmiotem publicznym, realizujący zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze, który zawiera: 1) nazwę podmiotu ubiegającego się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze i adres jego siedziby, 2) nazwę podmiotu, do którego wniosek jest skierowany, 3) określenie rejestru, w którym są zgromadzone dane, które mają być udostępnione, 4) wskazanie zadania publicznego i podstawy prawnej jego realizacji przez podmiot ubiegający się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze, którego wykonanie wymaga udostępnienia tych danych, 5) oznaczenie zakresu żądanych danych i sposobu ich udostępniania, 6) wskazanie okresu udostępniania danych, 7) zobowiązanie podmiotu ubiegającego się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze do ich wykorzystania wyłącznie do realizacji zadania publicznego, o którym mowa w pkt 4, 8) oświadczenie o spełnianiu przez podmiot ubiegający się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze warunków zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych niezbędnych do uzyskania dostępu do tych danych, 9) własnoręczny podpis albo weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu bezpieczny podpis elektroniczny osoby reprezentującej podmiot ubiegający się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze.
Czas realizacji  

7 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

  Udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji publicznej wniosku o udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.