Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydawanie uzgodnień Marszałka Województwa Lubelskiego do projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (icp)

Wydanie uzgodnień

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa Lubelskiego

Kogo dotyczy  

Jednostki samorządu terytorialnego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • 1. Wniosek.
 • 2. Projekt decyzji wraz z załącznikami określonymi w art. 52 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 • 3. Informacja o ustaleniach nieobowiązującego miejscowego planu, który na terenie objętym projektem decyzji utracił ważność od dnia 31.12.2003 r. na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, bądź dołączona kopia wypisu i wyrysu z nieobowiązującego planu dla obszaru objętego projektem decyzji.
Czas realizacji  

14 dni.Zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku niezajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie – uzgodnienie uważa się za dokonane

Opłaty  

Brak opłat. Jednostki Samorządu Terytorialnego zwolnione są z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000)

Tryb odwoławczy  

Na wydane postanowienie służy złożenie zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Marszałka Województwa Lubelskiego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia. Złożenie zażalenia przysługuje wyłącznie inwestorowi. • Art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; • Art. 17 pkt 1, art. 106 §5, art. 141 i art. 142 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie uzgodnień

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku. 2. Analiza dokumentów. 3. Wydanie uzgodnień.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   inwestycja celu publicznego

  Wydawanie uzgodnień Marszałka Województwa Lubelskiego do projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (icp)

  Wydanie uzgodnień