Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KRAKOWIE
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KRAKOWIE
KRAKÓW, ul. Łobzowska 67
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Stwierdzenie nieważności decyzji lub postanowienia organu administracji publicznej

Usługa umożliwia wysłanie przez stronę postępowania do właściwego organu administracji publicznej przed którym toczy się postępowanie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji lub postanowienia organu administracji publicznej.

Organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która:
1) wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości,
2) wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa,
3) dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną,
4) została skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie,
5) była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały,
6) w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą,
7) zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa.

Właściwy do stwierdzenia nieważności decyzji w przypadkach wymienionych jest organ wyższego stopnia, a gdy decyzja wydana została przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze - ten organ.

Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej.

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne lub instytucje, które uczestniczyły w charakterze strony w postępowaniu prowadzonym przez organ administracji publicznej

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek strony postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji lub postępowania
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Od postanowienia organu administracji publicznej odmawiającego wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji lub postanowienia, stronie służy prawo złożenia zażalenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

Na decyzję w sprawie nieważności decyzji organu administracji publicznej stronie służy prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Wymagany
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  http://bip.malopolska.pl/winbkrakow

  Telefon   124107300
  Fax   124111246
  Słowa kluczowe   Stwierdzenie nieważności decyzji lub postanowienia organu administracji publicznej

  Stwierdzenie nieważności decyzji lub postanowienia organu administracji publicznej

  Usługa umożliwia wysłanie przez stronę postępowania do właściwego organu administracji publicznej przed którym toczy się postępowanie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji lub postanowienia organu administracji publicznej.

  Organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która:
  1) wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości,
  2) wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa,
  3) dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną,
  4) została skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie,
  5) była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały,
  6) w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą,
  7) zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa.

  Właściwy do stwierdzenia nieważności decyzji w przypadkach wymienionych jest organ wyższego stopnia, a gdy decyzja wydana została przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze - ten organ.

  Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu.