Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD GMINY W GÓRZE ŚW.MAŁGORZATY
URZĄD GMINY W GÓRZE ŚW.MAŁGORZATY
GÓRA ŚWIĘTEJ MAŁGORZATY, 44
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Sprostowanie błędu pisarskiego w treści aktu stanu cywilnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o sprostowanie błędu pisarskiego w treści aktu stanu cywilnego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o sprostowanie błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego.
  • Wnioskując o sprostowanie aktu stanu cywilnego na podstawie materiałów archiwalnych, do wniosku należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis, albo uwierzytelnioną reprodukcję tych materiałów.
  • Dowód osobisty lub paszport (do wglądu)
  • Wnioskując o sprostowanie aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, należy przedłożyć stosowny dokument jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego lub inny dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli zawiera on dane, które podlegają sprostowaniu, stwierdza zdarzenie wcześniejsze i dotyczy tej samej osoby lub jej wstępnych.
  • Pełnomocnictwo strony pisemne lub w formie dokumentu elektronicznego oraz dokument tożsamości pełnomocnika - jeżeli w imieniu zainteresowanych występuje pełnomocnik.
Czas realizacji  

Niezwłocznie, sprawy, które wymagają przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego do miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy.

Opłaty  

39 zł - Opłata skarbowa za odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany w wyniku sprostowania dokonanego na wniosek, 17 zł - Opłata skarbowa od złożenia pełnomocnictwa (nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

USC pokój nr 14

Dni i godziny   poniedziałek - piatek, 7.30 -15.30
Tryb odwoławczy  

Do właściwego Wojewody za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Sprostowanie błędu pisarskiego w treści aktu stanu cywilnego

Etapy realizacji usługi  

1. wysłanie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Sprostowanie

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

Telefon   24/ 389-24-13
Fax  
Słowa kluczowe   Sprostowanie błędu pisarskiego w treści aktu stanu cywilnego

Sprostowanie błędu pisarskiego w treści aktu stanu cywilnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o sprostowanie błędu pisarskiego w treści aktu stanu cywilnego.