Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
KRAKÓW, PL. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 3-4
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Krakowska Karta Rodzinna 3+

Wydanie/przedłużenie Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+

Organ właściwy do realizacji usługi  

Prezydent Miasta Krakowa

Nazwa komórki organizacyjnej  

Krakowskie Centrum Świadczeń

Kogo dotyczy  

Rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w których rodzice (rodzic w przypadku rodzin niepełnych) rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie Miasta Krakowa oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego, prowadzone przez Gminę Miejską Kraków lub na jej zlecenie.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. W przypadku, gdy w postanowieniu brak jest wskazania konkretnej rodziny, w której dziecko ma być umieszczone, wymagane jest okazanie zaświadczenia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, wskazującego rodzinę, w której dziecko zostało umieszczone,
 • w przypadku rodziców nie posiadających stałego zameldowania na terenie Miasta Krakowa, każdy z rodziców okazuje jeden z poniższych dokumentów:  pierwszą stronę PIT opatrzoną prezentatą Urzędu Skarbowego (pieczątka wpływu) lub z potwierdzeniem jego złożenia, z zastrzeżeniem że w przypadku PIT 40A nie wymaga się opatrzenia prezentatą/potwierdzenia złożenia,  pierwszą stronę PIT wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru tego PIT-u (UPO),  zaświadczenia z Urzędu Skarbowego,  ważną Kartę Krakowską
 • w przypadku dzieci, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej i przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia - ważną legitymację szkolną lub studencką,
 • formularz wniosku o wydanie KKR 3+
 • w przypadku rodziców którzy rozliczali dotychczas podatek w Urzędach Skarbowych właściwych dla Gmin innych niż Gmina Miejsca Kraków każdy z rodziców okazuje zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem (ZAP-3) opatrzone prezentatą Urzędu Skarbowego (pieczątka wpływu) lub potwierdzenie jego złożenia
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia - ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu),
Czas realizacji  

Nie później niż w terminie 30 dni od złożenia wniosku.

Opłaty  

Brak

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=SO-28

Dni i godziny   poniedziałek - piątek, 7.40 - 15.00
Tryb odwoławczy  

Brak

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie Krakowskiej Karty Rodzinnej lub przedłużenie jej ważności lub odmowa jej przyznania.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie/odmowa wydania kart.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://www.bip.krakow.pl

Telefon   12-616-5023
Fax  
Słowa kluczowe  
 • KKR 3+
 • świadczenia dla rodzin
 • zniżki dla rodzin
 • darmowa komunikacja
 • Krakowska Karta Rodzinna
 • Karta dla rodzin z 3 dzieci
 • Podobne usługi  

  Krakowska Karta Rodzinna 3+

  Wydanie/przedłużenie Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+