Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Skarga na niedopełnienie obowiązku informacyjnego z art. 13 rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) - zbieranie danych osobowych od osoby, której te dane dotyczą

Złożenie skargi na niedopełnienie obowiązku informacyjnego z art. 13 rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Obowiązek informacyjny z art. 13 ust. 1-3 RODO dotyczy przypadku zbierania danych od osoby, której te dane dotyczą (także: od przedstawiciela osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, której dane dotyczą). Obowiązek ten nie powstaje, jeżeli osoba, której dane dotyczą (jej przedstawiciel ustawowy), dysponuje już informacjami objętymi wskazanym obowiązkiem (art. 13 ust. 4 RODO). Administrator realizuje ten obowiązek podczas pozyskiwania danych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Kogo dotyczy  

Administrator lub Podmiot przetwarzający

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Uwaga: Jeżeli posiadasz związaną z podjętymi działaniami korespondencję lub inną dokumentację mogącą stanowić dowód w sprawie (np. skierowane do administratora żądanie oraz jego odpowiedź), proszę o przesłanie jej kopii.
 • Pełnomocnictwo opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby udzielającej pełnomocnictwa (opcjonalne)
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (opcjonalne)
Czas realizacji  

Organ informuje w terminie trzech miesięcy od dnia wpływu skargi o postępach w sprawie

Opłaty  

Brak opłat. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika.

Tryb odwoławczy  

Możliwość złożenia skargi na decyzję za pośrednictwem Prezesa UODO do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji wydanej przez Prezesa UODO.

Rezultat realizacji usługi  

Po przeprowadzeniu postępowania w sprawie, Prezes Urzędu – jeżeli doszło do naruszenia – w drodze decyzji administracyjnej może wezwać administratora lub podmiot przetwarzający dane do przywrócenia stanu poprzedniego, skierować do niego upomnienie lub ostrzeżenie lub nałożyć administracyjną karę pieniężną.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie skargi na niedopełnienie obowiązku informacyjnego, 2. Przeprowadzenie postępowania przez Urząd, 3. Wydanie przez Urząd decyzji o nałożeniu kary lub przywróceniu do stanu zgodnego z prawem.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • UODO
 • obowiązek informacyjny
 • Skarga
 • RODO
 • Skarga na niedopełnienie obowiązku informacyjnego z art. 13 rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) - zbieranie danych osobowych od osoby, której te dane dotyczą

  Złożenie skargi na niedopełnienie obowiązku informacyjnego z art. 13 rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Obowiązek informacyjny z art. 13 ust. 1-3 RODO dotyczy przypadku zbierania danych od osoby, której te dane dotyczą (także: od przedstawiciela osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, której dane dotyczą). Obowiązek ten nie powstaje, jeżeli osoba, której dane dotyczą (jej przedstawiciel ustawowy), dysponuje już informacjami objętymi wskazanym obowiązkiem (art. 13 ust. 4 RODO). Administrator realizuje ten obowiązek podczas pozyskiwania danych.