Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
WARSZAWA, UL. JAGIELLOŃSKA 26
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Skarga dotycząca egzaminu państwowego na prawo jazdy

Celem usługi jest umożliwienie złożenia skargi dotyczącej egzaminu państwowego na prawo jazdy

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Osoba, która przystąpiła do egzaminu państwowego na prawo jazdy w ośrodku egzaminowania

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Skargę wraz z uzasadnieniem
Czas realizacji  

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego - bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca. Marszałek Województwa w uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć inny termin załatwienia sprawy zawiadamiając o tym stronę.

Opłaty  

Bez opłaty

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

W przypadku uznania skargi za bezzasadną nie występuje tryb odwoławczy. W uzasadnionych przypadkach uznania skargi za zasadną Marszałek Województwa unieważnia egzamin państwowy decyzją administracyjną. Odwołanie od takiej decyzji administracyjnej jest możliwe za pośrednictwem Marszałka Województwa do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Uznanie skargi za zasadną lub bezzasadną.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie skargi. 2. Rozpatrzenie skargi. 3. Uznanie skargi zasadna/bezzasadna. 4. Ewentualne wydanie decyzji administracyjnej.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://www.bip.mazovia.pl

Telefon   225979100
Fax   225979290
Słowa kluczowe   Skarga dotycząca egzaminu państwowego na prawo jazdy

Skarga dotycząca egzaminu państwowego na prawo jazdy

Celem usługi jest umożliwienie złożenia skargi dotyczącej egzaminu państwowego na prawo jazdy