Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wpisanie statku powietrznego lub dokonanie zmiany danych wpisanych do Rejestru Cywilnych Statków Powietrznych

Złożenie wniosku o wpis statku powietrznego do Rejestru Cywilnych Statków Powietrznych albo zmianę danych wpisanych w Rejestrze lub wykreślenie statku powietrznego z Rejestru

Organ właściwy do realizacji usługi  

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Kogo dotyczy  

Właścicieli/użytkowników statków powietrznych

Podstawy prawne  
 • Ustawa Prawo lotnicze z dnia 3 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 2110 z późn. zm., Art. 37,)
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie rejestru cywilnych statków powietrznych, znaków i napisów umieszczanych na statkach powietrznych oraz wykazu znaków rozpoznawczych wykorzystywanych do lotów przez statki powietrzne niewpisane do rejestru cywilnych statków powietrznych. (Dz. U. z 2021 r., poz. 596)
Wymagane dokumenty  
 • Fotografie statku powietrznego (zapis cyfrowy)
 • Oświadczenie, że statek powietrzny nie jest zarejestrowany w rejestrze innego państwa.
 • Dokumenty potwierdzające istnienie wobec statku powietrznego prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych.
 • Jednolity Dokument Administracyjny (SAD), o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1382) – w przypadku statku powietrznego sprowadzonego spoza Unii Europejskiej
 • Umowa z użytkownikiem potwierdzająca faktyczne władanie statkiem powietrznym.
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

Zgodnie z tabelą opłat lotniczych. Oraz: - 17 zł za złożenie pełnomocnictwa

Tryb odwoławczy  

Wniosek o ponowne rozpatrzenie (tam, gdzie ma zastosowanie)

Rezultat realizacji usługi  

Wpisanie/zmiana danych Statku Powietrznego w RCSP lub wykreślenie statku powietrznego z RCSP

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku przez właściciela lub pełnomocnika, który posiada pisemne upoważnienie od właściciela SP/1. 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji o wpisaniu do Rejestru/zmianie danych/wykreśleniu statku oraz Świadectwa Rejestracji (jeśli dotyczy)

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • rejestracja statku powietrznego
 • zmiana danych
 • wykreślenie
 • Wpisanie statku powietrznego lub dokonanie zmiany danych wpisanych do Rejestru Cywilnych Statków Powietrznych

  Złożenie wniosku o wpis statku powietrznego do Rejestru Cywilnych Statków Powietrznych albo zmianę danych wpisanych w Rejestrze lub wykreślenie statku powietrznego z Rejestru