Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przyznanie Statusu Zakładu Pracy Chronionej

Usługa umożliwia złożenie do właściwego wojewody wniosku o przyznanie Statusu Zakładu Pracy Chronionej

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy wojewoda

Kogo dotyczy  

Pracodawcy prowadzącego działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy, zatrudniającego nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągającego przez okres co najmniej 6 miesięcy następujące wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
- co najmniej 50 % zatrudnionych stanowią osoby niepełnosprawne,
- co najmniej 20 % zatrudnionych stanowią osoby posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
albo
- co najmniej 30 % niewidomych lub psychicznie chorych albo upośledzonych umysłowo posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o przyznanie Statusu Zakładu Pracy Chronionej (zawierający nazwę i miejsce siedziby, miejsca prowadzenia działalności, jej rodzaju oraz informacja dotycząca zatrudnionych osób niepełnosprawnych)
  • Tabele ilustrujące zatrudnienie (za okres co najmniej 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku)
  • Decyzja Państwowej Inspekcji Pracy/ Okręgowego Inspektoratu Pracy stwierdzająca, że obiekty i pomieszczenia użytkowe zakładu odpowiadają wymogom określonym przepisami dla zakładów pracy chronionej
  • Dokumenty potwierdzająca zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej oraz poradnictwa i usług rehabilitacyjnych (umowy o pracę z personelem medycznym, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu, zezwolenia na wykonywanie indywidualnej praktyki, umowy ze specjalistyczną placówką świadczącą opiekę medyczną i rehabilitacyjną)
  • Postanowienie sądu rejonowego o wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego (lub rejestru handlowego) oraz aktualny odpis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku prowadzenia działalności podlegającej koncesjonowaniu - koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej wydaną przez odpowiedni organ
  • Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego o nadaniu numeru REGON
  • Decyzja Urzędu Skarbowego w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego podatnika (NIP)
  • Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu ze składką
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

10 zł – opłata skarbowa

Tryb odwoławczy  

Odwołanie należy adresować do Ministra Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem właściwego wojewody w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Przyznanie Statusu Zakładu Pracy Chronionej

Przyznanie Statusu Zakładu Pracy Chronionej

Usługa umożliwia złożenie do właściwego wojewody wniosku o przyznanie Statusu Zakładu Pracy Chronionej