Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: GMINA WIERZCHLAS
GMINA WIERZCHLAS
WIERZCHLAS, UL. SZKOLNA 7
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Celem świadczonej usługi jest udostępnienie możliwości złożenia wniosku przez obywatela do Ośrodka Pomocy Społecznej

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Nazwa komórki organizacyjnej  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kogo dotyczy  

Każdy obywatel RP

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • W przypadku gdy osoba pobiera w tutejszym ośrodku zasiłek rodzinny na dziecko należy dodatkowo przedłożyć: • wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego • orzeczenie o niepełnosprawności (dotyczy osób do ukończenia 16 roku życia), albo • orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności (dotycz osób, które ukończyły 16 rok życia), albo • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (dotycz osób, które ukończyły 16 rok życia).
  • W przypadku gdy osoba nie pobiera w tutejszym ośrodku zasiłku rodzinnego na dziecko należy przedłożyć: • wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego • oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności gospodarczej osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne • oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającemu opodatkowaniu, który został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy • orzeczenie o niepełnosprawności (dotyczy osób do ukończenia 16 roku życia) albo • orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności (dotycz osób, które ukończyły 16 rok życia), albo • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (dotycz osób, które ukończyły 16 rok życia), • akt urodzenia dziecka (nie jest istotna data wystawienia dokumentu) • zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy • dowód osobisty (kopia dokumentu robiona jest na miejscu przez pracownika). • numer konta bankowego
Czas realizacji  

Załatwienie sprawy i wydanie decyzji administracyjnej powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Decyzja zostanie przesłana do wnioskodawcy listem poleconym. Odbiór osobisty jest możliwy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem (tel. 47-22-041)

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiechlesie

Dni i godziny   dni robocze od poniedziałku do piątku, od 7.00 do 15.00
Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom dostępności usługi   Informacja
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

Telefon  
Fax  
Słowa kluczowe   Przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Celem świadczonej usługi jest udostępnienie możliwości złożenia wniosku przez obywatela do Ośrodka Pomocy Społecznej