Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przyznanie nagrody rocznej ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej lub ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej lub ministra właściwego do spraw łączności lub ministra właściwego do spraw transportu

Usługa umożliwia złożenie do ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej lub ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej lub ministra właściwego do spraw łączności lub ministra właściwego do spraw transportu wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

Organ uprawniony do wnioskowania o przyznanie nagrody rocznej składa wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego podmiotu za dany rok obrotowy

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Uprawnione osoby

Podstawy prawne  
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wniosku o przyznanie nagrody rocznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 91, poz. 565)
  • Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2000 r. Nr 26, poz. 306 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
  • Uchwała organu wnioskującego w sprawie wystąpienia do organu właściwego o przyznanie nagrody rocznej kierownikowi projektu
  • Oświadczenie wnioskodawcy o nieprzekroczeniu maksymalnego wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia u przedsiębiorcy
  • Oświadczenie wnioskodawcy o terminowym regulowaniu przez podmiot zobowiązań publiczno-prawnych
  • Dokument zatwierdzający sprawozdanie finansowe podmiotu
  • Sprawozdanie finansowe podmiotu za rok obrotowy
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Przyznanie nagrody rocznej ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej lub ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej lub ministra właściwego do spraw łączności lub ministra właściwego do spraw transportu

Przyznanie nagrody rocznej ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej lub ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej lub ministra właściwego do spraw łączności lub ministra właściwego do spraw transportu

Usługa umożliwia złożenie do ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej lub ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej lub ministra właściwego do spraw łączności lub ministra właściwego do spraw transportu wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

Organ uprawniony do wnioskowania o przyznanie nagrody rocznej składa wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego podmiotu za dany rok obrotowy