Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: MIASTO ŁĘCZYCA
MIASTO ŁĘCZYCA
ŁĘCZYCA, UL. MARII KONOPNICKIEJ 14
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Przyznanie dodatku mieszkaniowego

Usługa umożliwia złożenie wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Kogo dotyczy  

Osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Podstawy prawne  
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z 2013 r., poz. 589)
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2133 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
 • Wypełniony wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (uzupełnienie wniosku o podpis zarządcy)
 • Deklaracja o dochodach netto z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku
 • Tytuł prawny do lokalu (np. akt notarialny, umowa najmu)
 • Dokument dotyczący powierzchni użytkowej (w tym pokoi i kuchni) i wyposażenia technicznego budynku
 • Dokumenty potwierdzające dochody, np. odcinki renty lub emerytury, zaświadczenie z zakładu pracy, wszystkich członków gospodarstwa domowego, a w przypadku osób bezrobotnych - zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy
 • Dokumenty potwierdzające wydatki na mieszkanie (opłaty czynszowe, karta wymiaru czynszu) za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Urząd Miejski w Łęczycy

Dni i godziny  
 • środa-piatek, 8-15:30
 • Wtorek, 8-17:30
 • Poniedziałek, 7:30-15:30
 • Tryb odwoławczy  

  Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni za pośrednictwem organu wydającego decyzję

  Rezultat realizacji usługi  

  Przyznanie dodatku mieszkaniowego

  Etapy realizacji usługi  

  1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji.

  Poziom dostępności usługi   Interakcja jednokierunkowa
  Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  http://bip.leczyca.info.pl

  Telefon   247210300
  Fax   247210301
  Słowa kluczowe   Przyznanie dodatku mieszkaniowego

  Przyznanie dodatku mieszkaniowego

  Usługa umożliwia złożenie wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.