Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: GMINA WIERZCHLAS
GMINA WIERZCHLAS
WIERZCHLAS, UL. SZKOLNA 7
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na innego inwestora

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na innego inwestora.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Inwestor

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Kserokopia decyzji o ustaleniu warunków zabudowy z potwierdzoną jej ostatecznością.
  • Oświadczenie strony, na rzecz której decyzja została wydana, o wyrażeniu zgody na przeniesienie tej decyzji na rzecz innej osoby /oryginał/.
  • Oświadczenie wnioskodawcy dot. woli przyjęcia na siebie wszystkich warunków zawartych w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy /oryginał/.
  • W przypadku działania przez przedstawiciela – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/.
  • Dowód wniesienia opłaty skarbowej.
  • Ewentualne pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu podmiotu
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca

Opłaty  

1.Od przeniesienia decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na rzecz innej osoby - 56 zł.


2.Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Urząd Gminy Wierzchlas

Dni i godziny   w dni robocze od poniedziałku do piątku, od 7.00 do 15.00
Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji

Rezultat realizacji usługi  

Przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na innego inwestora

Etapy realizacji usługi  

1. Wysłanie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

Telefon  
Fax  
Słowa kluczowe   Przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na innego inwestora

Przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na innego inwestora

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na innego inwestora.