Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD GMINY W DOBRYSZYCACH
URZĄD GMINY W DOBRYSZYCACH
DOBRYSZYCE, UL. WOLNOŚCI 8
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na innego inwestora

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na innego inwestora.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Inwestor

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Kserokopia decyzji o ustaleniu warunków zabudowy z potwierdzoną jej ostatecznością.
 • Oświadczenie strony, na rzecz której decyzja została wydana, o wyrażeniu zgody na przeniesienie tej decyzji na rzecz innej osoby /oryginał/.
 • Oświadczenie wnioskodawcy dot. woli przyjęcia na siebie wszystkich warunków zawartych w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy /oryginał/.
 • W przypadku działania przez przedstawiciela – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/.
 • Dowód wniesienia opłaty skarbowej.
 • Ewentualne pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu podmiotu
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca

Opłaty  

1.Od przeniesienia decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na rzecz innej osoby - 56 zł.


2.Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Dni i godziny  
 • wtorek - piątek, 7:30 - 15:30
 • poniedziałek, 8:30 - 16:30
 • Tryb odwoławczy  

  Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji

  Rezultat realizacji usługi  

  Przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na innego inwestora

  Etapy realizacji usługi  

  1. Wysłanie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  www.dobryszyce.i-bip.pl

  Telefon  
 • 44 681 11 93
 • 44 681 11 68
 • Fax   44 681 10 28
  Słowa kluczowe   Przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na innego inwestora

  Przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na innego inwestora

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na innego inwestora.