Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Obywatele, Przedsiębiorcy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Zgoda strony, na rzecz której decyzja została wydana, na przeniesienie tej decyzji.
 • Oświadczenie podmiotu, na rzecz którego decyzja ma zostać przeniesiona, o tym, że przyjmuje warunki zawarte w decyzji podlegającej przeniesieniu.
 • Pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa do działania w imieniu podmiotu, na rzecz którego decyzja została wydana (w przypadku, gdy działa on przez pełnomocnika).
 • Pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa do działania w imieniu podmiotu, na który ma zostać przeniesiona decyzja (w przypadku, gdy działa on przez pełnomocnika).
Czas realizacji  

W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku. Do wyżej określonego terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Opłaty  

Opłata skarbowa:

1.od przeniesienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 105 zł,

2.od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł. Nie dotyczy to pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, a także sytuacji, gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej (za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących czynną ochronę gatunkową oraz osób fizycznych, których gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa).

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia

Rezultat realizacji usługi  

Decyzja administracyjna

Etapy realizacji usługi  

1. Zgłoszenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Decyzja administracyjna.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu

  Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu