Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Prowadzenie spraw dotyczących postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku w sprawach dotyczących postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Osoby (nauczyciele) ubiegające się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,
 • Kopię karty oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.
 • Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego,
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego – także kopię aktu nadania tego stopnia, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,
 • Zaświadczenie dyrektora szkoły o: a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia, oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż, b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu, c) przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy,
Czas realizacji  

Wnioski rozpatrywane są przez cały rok, według kolejności ich wpływu. W przypadku wniosków złożonych do dnia 30 czerwca - decyzja o nadaniu lub odmowie nadania stopnia nauczyciela mianowanego podejmowana jest do dnia 31 sierpnia. W przypadku wniosków złożonych do dnia 31 października - decyzja o nadaniu lub odmowie nadania stopnia nauczyciela mianowanego podejmowana jest do dnia 31 grudnia.

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Do właściwego Kuratora Oświaty za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

Decyzja administracyjna w sprawie stopnia awansu nauczyciela mianowanego

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Prowadzenie spraw dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

  Prowadzenie spraw dotyczących postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku w sprawach dotyczących postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.