Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Protokół zdawczo-odbiorczy

Przekazanie sprzętu/urządzeń niezbędnego do dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Odbiór przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Osoba fizyczna i prawna

Podstawy prawne  
  • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. (Dz. U. z 2023 r., poz. 537 z późn. zm.)
  • Dotyczy tylko Gminy Rzezawa - UCHWAŁA NR XXXI/250/21 RADY GMINY RZEZAWA z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rzezawa (Dz. U. z 2021 r., poz. 6778)
Wymagane dokumenty  
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki.

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Organ regulacyjny

Rezultat realizacji usługi  

Przekazanie sprzętów/urządzeń. Odbiór przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie protokołu, 2. Weryfikacja protokołu, 3. Przekazanie urządzeń/Odbiór przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego.

Poziom uwierzytelniania   Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Protokół zdawczo-odbiorczy

Protokół zdawczo-odbiorczy

Przekazanie sprzętu/urządzeń niezbędnego do dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Odbiór przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego.