Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Dofinansowanie w ramach programu Aktywny samorząd Moduł II– pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Celem usługi jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym uzupełnienie wniosku o pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w ramach programu Aktywny Samorząd - moduł II.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy

Kogo dotyczy  

Dofinansowanie w ramach programu Aktywny samorząd - Moduł II może uzyskać osoba niepełnosprawna, która: 1. posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, 2. pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi. W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które: 1. posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu, 2. aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek
 • Skan aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego) - oryginał przy podpisywaniu umowy do wglądu
 • Oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych (sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do formularza wniosku)
 • Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do formularza wniosku) - wypełnione przez Wnioskodawcę oraz inne osoby posiadające zdolność do czynności prawnych, których dane osobowe zostały przekazane do Realizatora programu
 • Wystawiony przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły dokument potwierdzający rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki (sporządzony wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do formularza wniosku) a w przypadku osób mających wszczęty przewód doktorski, które nie są uczestnikami studiów doktoranckich – dokument potwierdzający wszczęcie przewodu doktorskiego. Uwaga! Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki na kilku formach kształcenia lub na kilku kierunkach danej formy kształcenia przedstawia odrębny dokument dla każdej szkoły lub kierunku nauki. Wzór określony w załączniku nr 2 do wniosku nie dotyczy osób mających wszczęty przewód doktorski, które nie są uczestnikami studiów doktoranckich oraz studentów uczelni zagranicznych – osoby te przedstawiają wymagany dokument wg wzoru obowiązującego w danej szkole.
 • W przypadku Wnioskodawców, którzy są zatrudnieni – wystawiony przez pracodawcę dokument(sporządzony wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do formularza wniosku) zawierający informację, czy Wnioskodawca otrzymuje od tego pracodawcy dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki (jeżeli tak to w jakiej wysokości), oraz jaka jest forma zatrudnienia i okres obowiązywania umowy.
 • W przypadku studentów odbywających staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej – wystawiony przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły dokument potwierdzający zakwalifikowanie na staż a w przypadku studentów, którzy w dniu złożenia wniosku odbywają staż, także dokument potwierdzający odbywanie tego stażu.
 • Zapłacona i podpisana przez Wnioskodawcę faktura VAT dotycząca opłaty za naukę (czesne) lub inne dowody księgowe, a także potwierdzenie poniesienia kosztu w formie zaświadczenia wydanego przez uczelnię/szkołę, gdy wystawienie faktury VAT nie jest możliwe (należy dołączyć do wniosku lub muszą zostać dostarczone po przyznaniu dofinansowania).
 • Skan Karty Dużej Rodziny (o ile dotyczy) - oryginał przy podpisywaniu umowy do wglądu.
Czas realizacji  

Według zasad przyjętych w regulaminie programu

Opłaty  

brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

zawarcie umowy

Etapy realizacji usługi  

złożenie wniosku rozpatrzenie wniosku

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • PFRON
 • wykształcenie
 • wykształcenia
 • studiów
 • studia
 • pomoc
 • kwalifikacji
 • kwalifikacje
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Moduł II
 • Aktywny Samorząd
 • Dofinansowanie w ramach programu Aktywny samorząd Moduł II– pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

  Celem usługi jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym uzupełnienie wniosku o pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w ramach programu Aktywny Samorząd - moduł II.