Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Pozwolenie na prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydawanie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Pisemny wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego (dwa egzemplarze oraz zapis wniosku w wersji elektronicznej na informatycznych nośnikach danych), który powinien zawierać:

  1. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,

  2. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,

  3. Informacje o tytule prawnym do instalacji,

  4. Informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji,

  5. Ocenę stanu technicznego instalacji,

  6. Informację o rodzaju prowadzonej działalności,

  7. Opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji,

  8. Blokowy schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców, paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska,

  9. Informację o energii wykorzystywanej przez instalację,
 • 10. Wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych, proponowanych w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia,

  11. Informacje o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych,

  12. Informacje o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko,

  13. Wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane,

  14. Zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji,

  15. Proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczenie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie - również proponowany termin zakończenia tych działań,
 • 16. Proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji,

  17. Deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, nie stwarzający zagrożenia dla środowiska, jeśli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie,

  18. Deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji,

  19. Deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji,

  20. Czas, na jaki wydane ma być pozwolenie.
 • Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien spełniać wymagania określone dla wniosków o wydanie pozwoleń: na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz pobór wód, a także wymagania ustawy o odpadach. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien również zawierać informacje, dotyczące instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego, o:

  1. Oddziaływaniu emisji na środowisko jako całość,

  2. Istniejącym lub możliwym oddziaływaniu transgranicznym na środowisko,

  3. Proponowanej wielkości emisji hałasu wyznaczonej przez poziomy hałasu powodowanego poza zakładem na terenach sąsiednich oraz o oddziaływaniu na rodzaje terenów, a także o rozkładzie czasu pracy źródeł hałasu dla doby, wraz z przewidywanymi wariantami,

  4. Proponowanej ilości, stanie i składzie ścieków,

  5. Proponowanej ilości wykorzystywanej wody,
 • 6. Proponowanych sposobach zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii,

  7. Spełnieniu wymagań najlepszej dostępnej techniki

  (Najlepsze dostępne techniki powinny spełniać wymagania, przy których określaniu uwzględnia się jednocześnie:

  1) rachunek kosztów i korzyści;

  2) czas niezbędny do wdrożenia najlepszych dostępnych technik dla danego rodzaju instalacji;

  3) zapobieganie zagrożeniom dla środowiska powodowanym przez emisje lub ich ograniczanie do minimum;

  4) podjęcie środków zapobiegających poważnym awariom przemysłowym lub zmniejszających do minimum powodowane przez nie zagrożenia dla środowiska;

  5) termin oddania instalacji do eksploatacji;

  6) informacje na temat najlepszych dostępnych technik publikowane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 16 ust. 2 dyrektywy 1996/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dz. Urz. WE L 257 z 10.10.1996, z późn. zm.)).
 • Przy określaniu najlepszych dostępnych technik, także w przypadku gdy instalacja nie jest nowo uruchamiana lub zmieniana w sposób istotny, bierze się pod uwagę wymagania:

  a) zastosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń,

  b) efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii,

  c) zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw,

  d) zastosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów,

  e) rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji,

  f) wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej,

  g) postęp naukowo-techniczny.
 • 8. Uzasadnienie dla proponowanej wielkości emisji,

  9. Opis wariantów środków zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń , o ile takie warianty istnieją,

  10. Wykaz źródeł emisji, instalacji, środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji oraz listę substancji podlegających obowiązkowi sporządzenia raportu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070).

  II. Załączniki do wniosku:

  1. Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,

  2. Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,

  3. Dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej,

  4. Kopia wniosku o wydanie decyzji albo decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli została wydana.
Czas realizacji  

1. W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy (art. 35 § 3 kpa).

2. Jeżeli pozwolenie ma objąć instalację po raz pierwszy lub ma objąć instalację po istotnej zmianie, wydanie pozwolenia powinno nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku (art. 209 ust. 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska).

3. Do wyżej określonego terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 kpa).

Opłaty  

1. Opłata rejestracyjna - obliczana wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych.

2. Opłata skarbowa od:

a. pozwolenia zintegrowanego:

1. w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt 2 - 2011 zł,

2. w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców - 506 zł,

3. pozostałe - 506 zł.

b. złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstęp

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Pozwolenie na prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości

Pozwolenie na prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydawanie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.