Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE
STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE
Żnin, ul. Potockiego 1
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Osoby i podmioty, których działalność związana jest z emisją gazów i pyłów

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o wydanie pozwolenia, który powinien zawierać dane i informacje określone w art. 184 ust. 2 i 3 i w art. 221 ustawy - Prawo ochrony środowiska,
  • Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym jeżeli prowadzący instalacje nie jest osobą fizyczną
  • Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym
  • Dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej
  • Zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację za przestępstwa przeciwko środowisku
  • Pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa w przypadku, gdy składający wniosek działa w imieniu innej osoby.
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca

Opłaty  

Opłata skarbowa od pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wydanego:
a) w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, - 2011 zł,
b) w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców - 506 zł,
c) pozostałe - 506 zł,
17 zł - od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Żninie, ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin

Dni i godziny   Pn-Pt, 7:30-15:30
Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

Uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji.

Poziom dostępności usługi   Interakcja jednokierunkowa
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://www.bip.powiatzninski.pl

Telefon   523031100
Fax   523031302
Słowa kluczowe   Pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza