Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Poświadczenie znajomości języka obcego przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek

Usługa umożliwia złożenie wniosku o poświadczenie znajomości języka obcego w legitymacji przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek.

Na wniosek osoby przedstawiającej dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego (dyplomem ukończenia studiów filologicznych, nauczycielskiego kolegium języków obcych, świadectwem ukończenia szkoły z obcym językiem wykładowym za granicą lub dokumentem poświadczającym znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy), marszałek województwa poświadcza znajomość języka obcego w legitymacji przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek.

Znajomość języków obcych rozszerza możliwości wykonywania zadań pilota wycieczek lub przewodnika turystycznego o obsługę turystów zagranicznych przyjeżdżających do Polski oraz obsługę turystów wyjeżdżających za granicę.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszalek Województwa

Kogo dotyczy  

Przewodników turystycznych i pilotów wycieczek

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211 z późn. zm., Art.32 Art.34, ust.1, pkt.9)
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika górskiego i sprawdzenie znajomości języka obcego oraz wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych dla przewodników górskich i komisji egzaminacyjnych języków obcych (Dz. U. z 2014 r., poz. 862)
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek
 • Dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego w stopniu wymaganym od pilota wycieczek i przewodnika turystycznego:

  - kopia dyplomu ukończenia studiów filologicznych, lub
  - kopia dyplomu ukończenia nauczycielskiego kolegium języków obcych, lub
  - kopia świadectwa ukończenia szkoły z obcym językiem wykładowym za granicą lub
  - kopia dokumentu poświadczającego znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, lub
  - kopia świadectwa potwierdzającego znajomość języka obcego (egzamin ze znajomości języka obcego przed komisją egzaminacyjną języków obcych, powoływaną przez marszałka województwa)
 • legitymacja przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek
 • 1 fotografia 35x45 mm w przypadku konieczności wymiany legitymacji
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

Brak opłaty

Tryb odwoławczy  

Od decyzji marszałka województwa przysługuje stronie odwołanie do ministra właściwego ds. turystyki za pośrednictwem marszałka województwa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Poświadczenie znajomości języka obcego przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek

Poświadczenie znajomości języka obcego przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek

Usługa umożliwia złożenie wniosku o poświadczenie znajomości języka obcego w legitymacji przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek.

Na wniosek osoby przedstawiającej dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego (dyplomem ukończenia studiów filologicznych, nauczycielskiego kolegium języków obcych, świadectwem ukończenia szkoły z obcym językiem wykładowym za granicą lub dokumentem poświadczającym znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy), marszałek województwa poświadcza znajomość języka obcego w legitymacji przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek.

Znajomość języków obcych rozszerza możliwości wykonywania zadań pilota wycieczek lub przewodnika turystycznego o obsługę turystów zagranicznych przyjeżdżających do Polski oraz obsługę turystów wyjeżdżających za granicę.