Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów, wychowanków i słuchaczy zamieszkałych na terenie gminy

Usługa umożliwia udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wychowanków i słuchaczy zamieszkałych na terenie gminy

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta

Kogo dotyczy  

Uczniów, wychowanków i słuchaczy.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
  • zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające sytuacje materialną tj. miesięczny dochód netto w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku i pochodzący z: wynagrodzenia za pracę, stałych zasiłków z pomocy społecznej, emerytur i rent, alimentów oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia pielęgnacyjnego, dochodów z działalności gospodarczej, dodatków mieszkaniowych, innych źródeł
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzje w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
  • Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów
  • wychowanków i słuchaczy zamieszkałych na terenie gminy
  • Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów, wychowanków i słuchaczy zamieszkałych na terenie gminy

    Usługa umożliwia udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wychowanków i słuchaczy zamieszkałych na terenie gminy