Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodzin i żołnierzom uznanym za samotnych w okresie odbywania przez nich czynnej służby

Uzyskanie decyzji dot. pokrywania należności mieszkaniowych żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej i okresowej służby wojskowej

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Dotyczy żołnierzy uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzy uznanych za samotnych w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej, z wyjątkiem nadterminowej zasadniczej służby wojskowej i okresowej służby wojskowej, na ich udokumentowany wniosek

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  I. W przypadku żołnierza samotnego: 1. Wniosek o pokrywanie należności mieszkaniowych. 2. Dokument potwierdzający prawo do lokalu (np. decyzja, umowa). 3. Decyzja o uznaniu za żołnierza samotnego, 4. Wydruk z wyszczególnionymi składnikami czynszu i ich wysokości oraz dokładny adres administratora wraz z kontem bankowym. 5. Zaświadczenie o odbywaniu służby wojskowej oraz podające okres na jaki żołnierz został powołany do pełnienia (odbycia) służby. 6. Oświadczenie żołnierza zawierające informację o nieoddaniu lokalu mieszkalnego do bezpłatnego używania , w najem lub w podnajem. 7. Oświadczenie żołnierza, że jest osobą samotną i nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności mieszkaniowych za lokal (dom) mieszkalny. II. W przypadku żołnierza uznanego za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny: 1. Wniosek o pokrywanie należności mieszkaniowych. 2. Dokument potwierdzający prawo do lokalu (np. decyzja, umowa). 3. Zaświadczenie o odbywaniu służby wojskowej oraz podające okres na jaki żołnierz został powołany do pełnienia (odbycia) służby. 4. Decyzja o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny. 5. Wydruk z wyszczególnionymi składnikami czynszu i ich wysokości oraz dokładny adres administratora wraz z kontem bankowym.
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni

Opłaty  

Nie pobiera się opłaty

Tryb odwoławczy  

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do właściwego Wojewody, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołania składa się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie decyzji

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku przez zainteresowanego 2. Weryfikacja, 3. Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom

  Pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodzin i żołnierzom uznanym za samotnych w okresie odbywania przez nich czynnej służby

  Uzyskanie decyzji dot. pokrywania należności mieszkaniowych żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej i okresowej służby wojskowej