Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY W KRAKOWIE
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY W KRAKOWIE
KRAKÓW, PL. SZCZEPAŃSKI 5
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wydanie interpretacji indywidualnej co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów

Przedsiębiorca może złożyć wniosek o wydanie wyjaśnienia co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej, w jego indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna). Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych. Przedsiębiorca we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przedstawia zaistniały stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe oraz własne stanowisko w sprawie. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej zawiera także firmę przedsiębiorcy, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres do korespondencji, w przypadku gdy jest on inny niż adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy. Udzielenie interpretacji indywidualnej następuje w drodze decyzji.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o wydanie wyjaśnienia co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej, w jego indywidualnej sprawie.
Czas realizacji  

Interpretację indywidualną wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia wpływu do organu kompletnego i opłaconego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. W razie niewydania interpretacji indywidualnej w terminie uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin wydania interpretacji indywidualnej, została wydana interpretacja indywidualna stwierdzająca prawidłowość stanowiska przedsiębiorcy przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.

Opłaty  

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł. Opłatę wnosi się w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Numer konta  

46 1010 1270 0009 4122 3100 0000

Tytuł wpłaty  

opłata za wniosek

Kwota (PLN)  

40

Płatność on-line   Zapłać teraz online
Tryb odwoławczy  

Od decyzji służy odwołanie do organu II instancji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

decyzja

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Rozpatrzenie wniosku, 3. Wydanie decyzji

Poziom dostępności usługi   Transakcja
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  Telefon   12 4227541
  Fax  
  Słowa kluczowe   interpretacja indywidualna

  Wydanie interpretacji indywidualnej co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów

  Przedsiębiorca może złożyć wniosek o wydanie wyjaśnienia co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej, w jego indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna). Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych. Przedsiębiorca we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przedstawia zaistniały stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe oraz własne stanowisko w sprawie. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej zawiera także firmę przedsiębiorcy, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres do korespondencji, w przypadku gdy jest on inny niż adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy. Udzielenie interpretacji indywidualnej następuje w drodze decyzji.