Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Oświadczenie zainteresowanego w sprawie ustalenia prawa lub wysokości z zaopatrzenia emerytalnego ZER WU - 13/2011

Usługa umożliwia złożenie do Zakładu Emerytalno- Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (ZER MSW) oświadczenia niezbędnego do przekazania informacji o okolicznościach, których potwierdzenie dokumentami nie jest wymagane

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Emeryt i rencista policyjny, osoba uprawniona do policyjnej renty rodzinnej

Podstawy prawne  
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2018 r., poz. 2373 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2023 r., poz. 1280 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. z 2024 r., poz. 17 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2024 r., poz. 307 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
  ZER WU-13/2011
Czas realizacji  

Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.W przypadku prowadzenia postępowania zmierzającego do wydania decyzji o ustalenie prawa do zaopatrzenia emerytalnego lub wysokości świadczenia z tego tytułu, ZER MSW wydaje na piśmie decyzję nie później niż w terminie 60 dni od dnia zgłoszenia wniosku lub powstania obowiązku wszczęcia postępowania z urzędu. W przypadku przeprowadzania dodatkowego postępowania decyzję wydaje się nie później niż w terminie 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania tej decyzji. Za datę wyjaśnienia ostatniej okoliczności uważa się datę końcową dodatkowego terminu do przedstawienia niezbędnych dowodów wyznaczonego przez organ emerytalny lub datę przedstawienia tych dowodów.

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

W przypadku zaniedbania lub nienależytego załatwienia sprawy strona może wnieść skargę do Dyrektora ZER, a przypadku bezczynności organu emerytalnego strona może skierować, za pośrednictwem Dyrektora z ZER skargę do Sądu Okręgowego w Warszawie Wydziału Ubezpieczeń Społecznych, Al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa.

Rezultat realizacji usługi  

ustalenie prawa lub wysokości z zaopatrzenia emerytalnego ZER WU - 13/2011

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie oświadczenia

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Oświadczenie zainteresowanego w sprawie ustalenia prawa lub wysokości z zaopatrzenia emerytalnego ZER WU - 13/2011

  Oświadczenie zainteresowanego w sprawie ustalenia prawa lub wysokości z zaopatrzenia emerytalnego ZER WU - 13/2011

  Usługa umożliwia złożenie do Zakładu Emerytalno- Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (ZER MSW) oświadczenia niezbędnego do przekazania informacji o okolicznościach, których potwierdzenie dokumentami nie jest wymagane