Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Oświadczenie o zamiarze wspólnego opodatkowania ZER-POD

Emeryt lub rencista policyjny lub osoba uprawniona do policyjnej renty rodzinnej, która zamierza w danym roku opodatkować się wspólnie z małżonkiem bądź dzieckiem (w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci) może złożyć płatnikowi podatku dochodowego stosowne oświadczenie.

Zakład Emerytalno-Rentowy MSW (ZER MSW) jest obowiązany z wypłacanych emerytur i rent pobierać miesięczne zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. W przypadku złożenia oświadczenia organ emerytalny oblicza zaliczkę na podatek dochodowy zgodnie z 32 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od najbliższego możliwego do realizacji terminu płatności.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Emeryt lub rencista policyjny, osoba uprawniona do renty rodzinnej

Podstawy prawne  
  • Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2023 r., poz. 1280 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. z 2024 r., poz. 17 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2024 r., poz. 307)
Wymagane dokumenty  
    ZER-POD
Czas realizacji  

Świadczeniobiorcy, którzy złożyli ww. oświadczenie otrzymają od organu emerytalnego, do końca lutego roku następującego po roku podatkowym Informację o dochodach uzyskanych w minionym roku

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Od decyzji organu emerytalnego w sprawie ustalonej i pobranej zaliczki na podatek dochodowy przysługuje odwołanie do właściwego sądu w terminie i według zasad określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego (tj. do Sądu Okręgowego w Warszawie, Wydział Ubezpieczeń Społecznych, Al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa, w terminie miesiąca od daty doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW. Odwołanie można sporządzić na piśmie lub ustnie do protokołu w trybie określonym w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego.

W sprawie ustalenia wysokości zaliczki na podatek dochodowy świadczeniobiorca może wystapić bezpośrednio do naczelnika urzędu skarbowego z żądaniem sprostowania obliczenia

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie oświadczenia o zamiarze wspólnego opodatkowania ZER-POD

Etapy realizacji usługi  

1. Przesłanie oświadczenia. 2. Przyjęcie oświadczenia.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Oświadczenie o zamiarze wspólnego opodatkowania ZER-POD

Oświadczenie o zamiarze wspólnego opodatkowania ZER-POD

Emeryt lub rencista policyjny lub osoba uprawniona do policyjnej renty rodzinnej, która zamierza w danym roku opodatkować się wspólnie z małżonkiem bądź dzieckiem (w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci) może złożyć płatnikowi podatku dochodowego stosowne oświadczenie.

Zakład Emerytalno-Rentowy MSW (ZER MSW) jest obowiązany z wypłacanych emerytur i rent pobierać miesięczne zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. W przypadku złożenia oświadczenia organ emerytalny oblicza zaliczkę na podatek dochodowy zgodnie z 32 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od najbliższego możliwego do realizacji terminu płatności.