Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIASTA GORZOWA WLKP.
URZĄD MIASTA GORZOWA WLKP.
GORZÓW WIELKOPOLSKI, UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 4
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Organizacja imprezy masowej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zgody na organizację imprezy masowej.
W celu przeprowadzenia imprezy masowej organizator, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia:
1) występuje do organu z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej,
zwraca się do właściwych miejscowo: komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji i komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego i państwowego inspektora sanitarnego z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach,
3) powiadamia właściwego miejscowo:
a) komendanta oddziału Straży Granicznej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej,
b) komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Urzędy miast lub gmin a także miasta na prawach powiatu

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Obywatele, Przedsiębiorcy i Administracja Publiczna

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • 1. Informacja o organizacji służby porządkowej oraz służby informacyjnej Informacja zawiera dane dotyczące służby porządkowej oraz informacyjnej obejmujące: liczba osób danej służby, organizacja służby, oznakowanie służby, wyposażenie służby, sposób rozmieszczenia służby.
 • 2. Dane osoby wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa imprezy masowej Dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL - o ile został nadany, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka.
 • 3. Informacja o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej Dotyczy przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka.
 • 4. Informacja o powiadomieniu właściwego miejscowo komendanta straży granicznej.
 • 5. Informacja o powiadomieniu o komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej.
 • 6. Harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej.
 • 7. Harmonogram opuszczenia przez uczestników imprezy masowej obiektu lub terenu.
 • 8. Opinia komendanta policji o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu lub terenu oraz o przewidywanych zagrożeniach
 • 9. Program i regulamin imprezy masowej wraz o sposobie udostępniania go uczestnikom
 • 10. Regulamin obiektu (terenu) wraz o sposobie udostępniania go uczestnikom imprezy masowej.
 • 11. Instrukcja określająca zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej
 • 12. Warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej.
 • 13. Oświadczenie o wyposażeniu wykorzystywanym do organizacji imprezy masowej
 • 14. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.
 • 15. Informacja o rozmieszczeniu miejsc i czasie, w których będą sprzedawane, podawane lub spożywane napoje alkoholowe na imprezie masowej.
 • 16. Pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych - jeżeli jest wymagane.
 • 17. Wniosek o zezwolenie na zorganizowanie imprezy masowej
 • 18. Plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, powinien mieć postać graficzną i powinien zawierać: a) oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji, b) oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych, c) oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu, d) informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów. e) oznaczenie sektorów, na których podczas meczu piłki nożnej zostaną udostępnione miejsca stojące - jeżeli organizator zamierza udostępnić uczestnikom miejsca stojące.
 • 19. Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej. Zgodnie z art.6 ust. 4 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych organizator opracowuje instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej. Szczegółowy zakres instrukcji określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej.
 • 20. Terminarza imprez masowych Terminarz imprez masowych dotyczy przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie lub rozgrywek meczów piłki nożnej.
 • 21. Informacja o liczbie miejsc na imprezie masowej. Informacja zawiera liczbę miejsc dla osób na imprezie masowej oraz liczbę miejsc stojących - jeżeli organizator zamierza udostępnić na meczu piłki nożnej miejsca stojące
 • 22. Informacje o przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • 23. Informacja o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk.
Czas realizacji  

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Opłaty  

82 zł

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

Zezwolenie na organizację imprezy masowej

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

Telefon   957355500
Fax  
Słowa kluczowe   Organizacja imprezy masowej

Organizacja imprezy masowej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zgody na organizację imprezy masowej.
W celu przeprowadzenia imprezy masowej organizator, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia:
1) występuje do organu z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej,
zwraca się do właściwych miejscowo: komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji i komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego i państwowego inspektora sanitarnego z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach,
3) powiadamia właściwego miejscowo:
a) komendanta oddziału Straży Granicznej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej,
b) komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.