Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIASTA GORZOWA WLKP.
URZĄD MIASTA GORZOWA WLKP.
GORZÓW WIELKOPOLSKI, UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 4
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Opiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości oraz zatwierdzanie podziału nieruchomości

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie postanowienia o zgodności wstępnego projektu podziału z ustaleniami planu miejscowego oraz złożenie wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Osoby ubiegające się o wydanie postanowienia o zgodności wstępnego projektu podziału z ustaleniami planu miejscowego oraz osoby ubiegające się o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Formularz wniosku o wydanie postanowienia o zgodności wstępnego projektu podziału z ustaleniami planu miejscowego
 • Formularz wniosku o zatwierdzenie podziału nieruchomości
 • Dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości
 • Wypis z katastru nieruchomości (ewidencji gruntów) i kopię mapy katastralnej (ewidencyjnej)
 • Wstępny projekt podziału (z wyłączeniem podziałów opisanych w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami)
 • ORAZ W PRZYPADKU ZATWIERDZANIA PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI:
 • Protokół z przyjęcia granic nieruchomości
 • Wykaz zmian gruntowych
 • Wykaz synchronizacyjny
 • Mapa z projektem podziału
 • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość do wglądu
Czas realizacji  

Do 14 dni

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie,w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.
W przypadku decyzji dotyczącej zatwierdzenia podziału nieruchomości - do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie postanowienia o zgodności wstępnego projektu podziału z ustaleniami planu miejscowego oraz złożenie wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

Telefon   957355500
Fax  
Słowa kluczowe   Opiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości oraz zatwierdzanie podziału nieruchomości

Opiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości oraz zatwierdzanie podziału nieruchomości

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie postanowienia o zgodności wstępnego projektu podziału z ustaleniami planu miejscowego oraz złożenie wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.