Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
WARSZAWA, UL. POSTĘPU 17A
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej

Usługa umożliwia wniesienie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołania w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym zgodnie z art. 508 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Departament Odwołań

Kogo dotyczy  

Podmioty wnoszące odwołania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2020 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą (Dz. U. z 2020 r., poz. 2453)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r., poz. 2437)
Wymagane dokumenty  
 • Formularz Odwołania
 • Dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości,
 • Dowód przesłania kopii odwołania zamawiającemu,
 • Dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego,
Czas realizacji  

15 dni

Opłaty  

Wpis od odwołania w wysokości określonej przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania. (Dz. U. poz. 2437)

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy (art. 580 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie odwołania

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie odwołania, 2. Rozpatrzenie odwołania, 2. Wydanie orzeczenia Krajowej Izby odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej,

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Wymagany
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  http://www.uzp.gov.pl

  Telefon  
  Fax  
  Słowa kluczowe   Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej

  Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej

  Usługa umożliwia wniesienie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołania w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym zgodnie z art. 508 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych.