Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: Starostwo Powiatowe w Łęczycy
Starostwo Powiatowe w Łęczycy
Łęczyca (miasto), pl. Tadeusza Kościuszki 1
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Nazwa komórki organizacyjnej  

Wydział Architektury i Budownictwa

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Przynajmniej w jednym egzemplarzu powinny znajdować się oryginały dokumentów:
  - w zależności od potrzeb - pozytywna opinia innych zainteresowanych organów.
  - pozytywna opinia wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską,
  - propozycje rozwiązań zamiennych,
  - szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa,
  - charakterystyka obiektu oraz (w miarę potrzeby) projekt zagospodarowania działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie – również projekty zagospodarowania tych nieruchomości, z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy,
 • Wniosek o wyrażenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno budowlanych.
 • W przypadku działania przez przedstawiciela - pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).
Czas realizacji  

W przypadku złożenia kompletnego wniosku decyzja zostanie wydana bez zbędnej zwłoki w okresie od 7 dni do 30 dni. W sprawach skomplikowanych termin załatwienia sprawy może przesunąć się do 60 dni. O przedłużeniu terminu załatwienia wniosku oraz o przyczynach takiej sytuacji inwestor zostanie powiadomiony pisemnie drogą pocztową.

Opłaty  

Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

pok. 24-25

Dni i godziny  
 • śr., 8:00 - 15:30
 • pt., 8:00 - 13:30
 • pon. wt. czw., 8:00 - 14:00
 • Tryb odwoławczy  

  Na postanowienie niniejsze nie służy zażalenie. Można je zaskarżyć tylko łącznie z decyzją kończącą postępowanie tj. łącznie z decyzją o pozwoleniu na budowę wydaną w oparciu o postanowienie o udzieleniu bądź odmowie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

  Rezultat realizacji usługi  

  brak

  Etapy realizacji usługi  

  brak

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  www.leczyca.bip.cc

  Telefon  
  Fax  
  Słowa kluczowe   Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

  Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.