Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
URZĄD MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, INNE PASAŻ KAROLA RUDOWSKIEGO 10
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Oddanie nieruchomości w dzierżawę lub w użyczenie

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o oddanie nieruchomości w ramach umowy dzierżawy/użyczenia/najmu.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej (np. wójt, burmistrz, prezydenta miasta)

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Osoby ubiegające się o oddanie im nieruchomości w ramach umowy dzierżawy/użyczenia/najmu

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o oddanie nieruchomości w dzierżawę/użyczenie
  • W przypadku zawierania umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych, na których wzniesione są obiekty z nakładów poniesionych przez wnioskodawcę lub jego poprzednika prawnego, należy przedłożyć potwierdzenie prawa wnioskodawcy do nakładów poniesionych na wybudowanie obiektu (np. umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny, potwierdzenie nabycia spadku) /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem
  • Mapa z zaznaczeniem terenu wnioskowanej dzierżawy (w przypadku części działki)
  • Pełnomocnictwo udzielone przez wnioskodawcę - jeśli dotyczy
  • Dokument uiszczenia opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo - jeśli dotyczy
Czas realizacji  

Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów załatwienia sprawy. Załatwienie sprawy przebiega w sposób określony przez dany organ, na podstawie odrębnych przepisów.

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Sprawy o charakterze cywilno-prawnym, do których należy również zawieranie umów dzierżawy nie podlegają trybowi odwoławczemu. Spory powstałe na tle realizacji umowy rozstrzygnąć może wyłącznie właściwy sąd powszechny.

Rezultat realizacji usługi  

Oddawanie nieruchomości w dzierżawę lub w użyczenie

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Rozpatrzenie wniosku przez właściwy organ (w toku rozpatrywania wniosku urząd może dokonać oględzin nieruchomości, zażądać od wnioskodawcy dodatkowych informacji, wyjaśnień, wizualizacji zamierzeń inwestycyjnych), 3. Podpisanie umowy dzierżawy, użyczenia bądź pisemna informacja o odmowie wydzierżawienia nieruchomości.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, ul. Szkolna 28 tel. (44) 732-18-50, fax (44) 732-18-04

BIP  

www.bip.piotrkow.pl

Telefon  
Fax  
Słowa kluczowe   Oddanie nieruchomości w dzierżawę lub w użyczenie

Oddanie nieruchomości w dzierżawę lub w użyczenie

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o oddanie nieruchomości w ramach umowy dzierżawy/użyczenia/najmu.