Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Obniżenie stawki czynszowej najmu netto od dnia podpisania umowy najmu do dnia rozpoczęcia działalności w lokalu użytkowym (maksymalnie przez okres 90 dni kalendarzowych)

Obniżenie stawki czynszowej najmu netto od dnia podpisania umowy najmu do dnia rozpoczęcia działalności w lokalu użytkowym (maksymalnie przez okres 90 dni kalendarzowych)

Organ właściwy do realizacji usługi  

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

Kogo dotyczy  

Najemcy lokali użytkowych

Podstawy prawne  
 • Uchwała Nr XXXIV/445/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych, st anowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal, (Dz. U. z 1 r. Nr 1, poz. 1)
 • Zarządzenie Nr 2760/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 września 2013 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie (Dz. U. z 1 r. Nr 1, poz. 1 z późn. zm.)
 • Zarządzenie Nr 1154/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych na realizację świadczeń zdrowotnych (Dz. U. z 1 r. Nr 1, poz. 1 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
 • II. Wniosek Najemcy zawierający prośbę o przedłużenie czasokresu stosowania stawki czynszowej najmu netto obniżonej do wysokości kosztów eksploatacyjnych przez okres nieprzekraczający kolejnych 45 dni kalendarzowych. W uzasadnieniu wnioskodawca winien wykazać brak możliwości rozpoczęcia działalności w lokalu po upływie pierwszych 45 dni kalendarzowych najmu liczonych od dnia podpisania umowy najmu, z przyczyn niezależnych od Najemcy (np. konieczność uzyskania odrębnych opinii, ekspertyz, a ponadto zgód i zezwoleń ze strony właściwych organów budowlanych, informacja wraz z uzasadnieniem z Zakładu Energetycznego o braku podpisania umowy o dostawę energii elektrycznej, konieczność uzyskania odrębnych licencji czy zezwoleń na prowadzenia danego profilu działalności, itp.).
 • I. Wniosek najemcy zawierający prośbę o obniżenie stawki czynszowej najmu netto do wysokości kosztów eksploatacyjnych za okres od dnia podpisania umowy najmu do dnia rozpoczęcia działalności w lokalu użytkowym, jednak nie dłużej niż przez okres do 45 dni kalendarzowych. W uzasadnieniu wniosku Najemca winien wskazać zakres rzeczowy prac remontowych, w tym dostosowawczych jakie zamierza przeprowadzić w lokalu (przedłożyć kosztorys wstępny) oraz wyszczególnić jakie opinie, dokumenty czy pozwolenia zobowiązany będzie uzyskać, z uwagi na wskazany w umowie najmu rodzaj planowanej do uruchomienia działalności w wynajętym lokalu użytkowym.
 • III. Faktury (rachunki) potwierdzające kwoty wydatkowane na prace remontowe wykonane w lokalu użytkowym, kosztorys wstępny i powykonawczy, decyzje, zezwolenia, opinie, ekspertyzy, zgody i inne dokumenty pozyskiwane w procesie inwestycyjnym ze strony właściwych organów. IV. Oświadczenie właściwej jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Kraków o wywiązywaniu się z postanowień zawartego porozumienia w sprawie ratalnej spłaty wierzytelności związanej z najmem lokalu użytkowego, jeżeli porozumienie takie zostało zawarte.
Czas realizacji  

Do 30 dni kalendarzowych od daty złożenia przez Najemcę skompletowanego wniosku zawierającego prośbę o obniżenie stawki czynszowej najmu netto.

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Obniżenie stawki czynszowej najmu netto od dnia podpisania umowy najmu do dnia rozpoczęcia działalności w lokalu użytkowym (maksymalnie przez okres 90 dni kalendarzowych)

Etapy realizacji usługi  

1) Przyjęcie wniosku wraz z załącznikami 2) Weryfikacja przedstawionej dokumentacji, 3) Udzielenie obniżki lub odmowa udzielenia obniżki

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • obniżenie stawki
 • lokale użytkowe
 • Obniżenie stawki czynszowej najmu netto od dnia podpisania umowy najmu do dnia rozpoczęcia działalności w lokalu użytkowym (maksymalnie przez okres 90 dni kalendarzowych)

  Obniżenie stawki czynszowej najmu netto od dnia podpisania umowy najmu do dnia rozpoczęcia działalności w lokalu użytkowym (maksymalnie przez okres 90 dni kalendarzowych)