Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Nadanie uprawnień szkole publicznej

Usługa umożliwia złożenie przez szkołę wniosku do właściwej Instytucji publicznej o wydanie decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wójt, Burmistrz, Starosta, Prezydent Miasta lub Marszałek Województwa

Kogo dotyczy  

Szkoły, która chce uzyskać uprawnienia szkoły publicznej

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Do wniosku o nadanie uprawnień szkoły publicznej powinny być dołączone następujące dokumenty
  1. statut szkoły,
  2. wykaz kadry pedagogicznej z podaniem kwalifikacji nauczycieli i dyrektora,
  3. akt założycielski szkoły niepublicznej lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji placówek niepublicznych,
  4. zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty,
  5. pozytywna opinia Kuratorium Oświaty w przypadku szkół artystycznych lub medycznych również opinie ministrów właściwych ds. kultury lub zdrowia
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca od daty złożenia wniosku wraz z wymaganą dokumentacją

Opłaty  

Wydanie decyzji jest zwolnione z opłaty skarbowej

Tryb odwoławczy  

Od decyzji przysługuje odwołanie do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu,który wydał decyzję, w terminie 14 dni od jej doręczenia

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Nadanie uprawnień szkole publicznej

  Nadanie uprawnień szkole publicznej

  Usługa umożliwia złożenie przez szkołę wniosku do właściwej Instytucji publicznej o wydanie decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej