Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIEJSKI W OLECKU
URZĄD MIEJSKI W OLECKU
OLECKO, PL. PLAC WOLNOŚCI 3
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Nadanie numeru porządkowego budynku

Usługa umożliwia wysłanie do wybranej instytucji Publicznej wniosku o ustalenie numeru porządkowego budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi oraz obiektów, takich jak: parkingi, garaże, wjazdy i wejścia do parków, ogrodów oraz innych miejsc zorganizowanego wypoczynku lub działalności gospodarczej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej np. Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Z wnioskiem o ustalenie numeru porządkowego budynku lub zaświadczenie o nadanym numerze porządkowym może wystąpić właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty lub inny podmiot, który wykaże swój interes prawny lub obowiązek dotyczący administracyjnego ustalenia numeru porządkowego.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o nadanie numeru porządkowego , złożony formularz
 • Kopia mapy, na której wyróżniono budynek będący przedmiotem wniosku
Czas realizacji  

1. Wydanie zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego budynku następuje nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów 2. Wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym następuje w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku.

Opłaty  

Zawiadomienie o nadanym numerze jest bezpłatne, 17 zł - opłata skarbowa (wyłącznie za wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym) 17 zł – opłata skarbowa (wyłącznie w wypadku złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenia pełnomocnictwa)

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Od zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego odwołanie nie przysługuje. Ww. czynność podlega kontroli sądów administracyjnych. Skargę do sądu na taką czynność można wnieść po uprzednim wezwaniu organu na piśmie do usunięcia naruszenia prawa. Od postanowienia odmawiającego wydania zaświadczenia o numerze porządkowym przysługuje skarga do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia.

Rezultat realizacji usługi  

Nadanie numeru porządkowego budynku

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja złożonego wniosku, 3. Nadanie numeru porządkowego budynku

Poziom dostępności usługi   Spersonalizowana usługa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Wymagany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  http://www.umolecko.bip.doc.pl

  Telefon   875202168
  Fax   875202558
  Słowa kluczowe   Nadanie numeru porządkowego budynku

  Nadanie numeru porządkowego budynku

  Usługa umożliwia wysłanie do wybranej instytucji Publicznej wniosku o ustalenie numeru porządkowego budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi oraz obiektów, takich jak: parkingi, garaże, wjazdy i wejścia do parków, ogrodów oraz innych miejsc zorganizowanego wypoczynku lub działalności gospodarczej.