Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Nadanie lub odebranie uprawnień do tworzenia wniosków dotyczących zmian w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego

Usługa umożliwia złożenie wniosku o nadanie lub odebranie uprawnień do tworzenia wniosków dotyczących zmian w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej.

Kogo dotyczy  

Podmioty lecznicze posiadające wpis w rejestrze

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. z 2014 r., poz. 325 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o nadanie lub odebranie uprawnień do tworzenia wniosków dotyczących zmian w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego który zawiera:
  a) nazwę i adres organu rejestrowego, do którego jest kierowany,
  b) wskazanie, czy jest to wniosek o nadanie lub odebranie uprawnień,
  c) nr księgi rejestrowej, której dotyczy wniosek,
  d) login użytkownika,
  e) adres e-mail użytkownika,
  f) datę złożenia wniosku oraz podpis.
Czas realizacji  

Wojewoda nadaje lub odbiera uprawnienia do tworzenia wniosków dotyczących zmian w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie do 30 dni od dnia wpływu wniosku

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Nadanie lub odebranie uprawnień do tworzenia wniosków dotyczących zmian w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego

Nadanie lub odebranie uprawnień do tworzenia wniosków dotyczących zmian w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego

Usługa umożliwia złożenie wniosku o nadanie lub odebranie uprawnień do tworzenia wniosków dotyczących zmian w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego