Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Nabycie nieruchomości w drodze przetargu

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o kupno nieruchomości Skarbu Państwa lub stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego w drodze przetargu.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Osoby lub podmioty zainteresowane nabyciem nieruchomości, o których mowa w art. 37 Ustawy o gospodarce nieruchomościami

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Osoba zainteresowana nabyciem nieruchomości aby mogła być uczestnikiem przetargu winna dokonać wpłaty wadium w wyznaczonym terminie i kwocie ustalonej dla danej nieruchomości podanej w ogłoszeniu o przetargu. Inne szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu określone są w ogłoszeniach o przetargu.
Czas realizacji  

Organizator przetargu zawiadamia osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu

Opłaty  

Kwota (wadium) ustalona dla danej nieruchomości podanej w ogłoszeniu

Tryb odwoławczy  

Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego lub doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu pisemnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do wojewody, jeżeli przetarg dotyczy nieruchomości Skarbu Państwa, albo do Zarządu jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli przetarg dotyczy nieruchomości stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego.

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o kupno nieruchomości Skarbu Państwa lub stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego w drodze przetargu

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Nabycie nieruchomości w drodze przetargu

Nabycie nieruchomości w drodze przetargu

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o kupno nieruchomości Skarbu Państwa lub stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego w drodze przetargu.