Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: GMINA OPOCZNO
GMINA OPOCZNO
OPOCZNO, UL. STAROMIEJSKA 6
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Koncesja na wydobywanie kopalin ze złóż

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu złóż kopalin oraz wydobywaniu kopalin ze złóż.

Minister właściwy ds. środowiska udziela koncesji na:
1. poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1,
2. wydobywanie kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1, ze złóż,
3. wydobywanie kopalin ze złóż znajdujących się w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej,
4. podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji,
5. podziemne składowanie odpadów

Starosta udziela koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, jeżeli jednocześnie są spełnione następujące wymagania:
1. obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha,
2. wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3,
3. działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych.

Koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż w zakresie nie określonym powyżej udziela marszałek województwa.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż
 • Dowody istnienia określonych w nim okoliczności, w szczególności wyciągi z odpowiednich rejestrów, a w przypadku potwierdzenia danych właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność – wypis z ewidencji gruntów i budynków.
 • Projekt zagospodarowania złoża (nie dot. koncesji wydawanych przez Starostę) , przedstawiony zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju (6 egz. map),
 • Informacje o przeznaczeniu nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, w szczególności określonym przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz przepisy odrębne
 • Dokumentacja geologiczna (jesli została już sporządzona dla przestrzeni objętej wnioskiem)
 • Informacje o przeznaczeniu nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, w szczególności określonym przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz przepisy odrębne
 • Projekt robót geologicznych (2 egz.) - w przypadku zamierzonego wykonywania robót budowlanych
 • Dowód wniesienia opłaty skarbowej
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

616,00 zł - uzyskanie koncesji,
50% powyższej stawki - zmiana koncesji.

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Urząd Miejski w Opocznie - Biuro Obsługi Interesantów

Dni i godziny  
 • wtorek, do 17.00
 • ponidziałek - piątek, 7.30 - 15.30
 • Tryb odwoławczy  

  Od decyzji służy stronie odwołanie do organu wyższego rzędu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

  Rezultat realizacji usługi  

  Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

  Etapy realizacji usługi  

  1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  www.bip.opoczno.pl

  Telefon  
  Fax  
  Słowa kluczowe   Koncesja na wydobywanie kopalin ze złóż

  Koncesja na wydobywanie kopalin ze złóż

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu złóż kopalin oraz wydobywaniu kopalin ze złóż.

  Minister właściwy ds. środowiska udziela koncesji na:
  1. poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1,
  2. wydobywanie kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1, ze złóż,
  3. wydobywanie kopalin ze złóż znajdujących się w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej,
  4. podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji,
  5. podziemne składowanie odpadów

  Starosta udziela koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, jeżeli jednocześnie są spełnione następujące wymagania:
  1. obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha,
  2. wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3,
  3. działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych.

  Koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż w zakresie nie określonym powyżej udziela marszałek województwa.