Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Koncesja na wydobywanie kopalin ze złóż

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu złóż kopalin oraz wydobywaniu kopalin ze złóż.

Minister właściwy ds. środowiska udziela koncesji na:
1. poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1,
2. wydobywanie kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1, ze złóż,
3. wydobywanie kopalin ze złóż znajdujących się w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej,
4. podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji,
5. podziemne składowanie odpadów

Starosta udziela koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, jeżeli jednocześnie są spełnione następujące wymagania:
1. obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha,
2. wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3,
3. działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych.

Koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż w zakresie nie określonym powyżej udziela marszałek województwa.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż
 • Dowody istnienia określonych w nim okoliczności, w szczególności wyciągi z odpowiednich rejestrów, a w przypadku potwierdzenia danych właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność – wypis z ewidencji gruntów i budynków.
 • Projekt zagospodarowania złoża (nie dot. koncesji wydawanych przez Starostę) , przedstawiony zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju (6 egz. map),
 • Informacje o przeznaczeniu nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, w szczególności określonym przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz przepisy odrębne
 • Dokumentacja geologiczna (jesli została już sporządzona dla przestrzeni objętej wnioskiem)
 • Informacje o przeznaczeniu nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, w szczególności określonym przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz przepisy odrębne
 • Projekt robót geologicznych (2 egz.) - w przypadku zamierzonego wykonywania robót budowlanych
 • Dowód wniesienia opłaty skarbowej
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

616,00 zł - uzyskanie koncesji,
50% powyższej stawki - zmiana koncesji.

Tryb odwoławczy  

Od decyzji służy stronie odwołanie do organu wyższego rzędu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Koncesja na wydobywanie kopalin ze złóż

  Koncesja na wydobywanie kopalin ze złóż

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu złóż kopalin oraz wydobywaniu kopalin ze złóż.

  Minister właściwy ds. środowiska udziela koncesji na:
  1. poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1,
  2. wydobywanie kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1, ze złóż,
  3. wydobywanie kopalin ze złóż znajdujących się w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej,
  4. podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji,
  5. podziemne składowanie odpadów

  Starosta udziela koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, jeżeli jednocześnie są spełnione następujące wymagania:
  1. obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha,
  2. wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3,
  3. działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych.

  Koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż w zakresie nie określonym powyżej udziela marszałek województwa.