Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD GMINY W DRUŻBICACH
URZĄD GMINY W DRUŻBICACH
DRUŻBICE, 77A
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe)

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zwana powszechnie becikowym.
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (art. 9 ust. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wybrana instytucja samorządowa realizująca świadczenia na terenie gminy/miasta/powiatu

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Matki lub ojca dziecka, opiekuna prawnego dziecka, opiekuna faktycznego dziecka (oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka).

Podstawy prawne  
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1466)
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018 r., poz. 1497)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wnioskach, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1466)
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka zgodnie z wnioskiem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne a także:
 • 1. kopia dokumentu (ze zdjęciem) potwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o wypłatę świadczenia,
 • 2. kopia skróconego lub zupełnego aktu urodzenia dziecka wraz z numerem pesel,
 • 3. kopia karty pobytu w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uprawnionego do ubiegania się o świadczenie,
 • 4. informacja sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie dziecka,
 • 5. zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczna nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (załącznik nr 2 rozporządzenia, określa wzór zaświadczenia),
 • 6. pisemne oświadczenie, że na dziecko nie została już pobrana jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przez drugiego z rodziców.
Czas realizacji  

Zgodnie z art. 26 ustawy, świadczenia rodzinne wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, w którym złożony został wniosek, w przypadku złożenia wniosku po 10 dniu miesiąca, zapomogę wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Urząd Gminy w Druzbicach, Drużbice 20, pok. 5

Dni i godziny  
 • Środa - Piątek, 7.30 - 15.30
 • Wtorek, 9.30 - 17.00
 • Poniedziałek, 7.30 - 15.30
 • Tryb odwoławczy  

  Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

  Rezultat realizacji usługi  

  Decyzja

  Etapy realizacji usługi  

  1. Złożenie wniosku oraz niezbędnych dokumentów 2. Przeprowadzenie postępowania administracyjnego 3.Wydanie decyzji oraz wypłata świadczenia

  Poziom dostępności usługi   Informacja
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  www.druzbicegw.e-bip.pl

  Telefon   44 631 10 78
  Fax   44 631 12 59
  Słowa kluczowe   Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe)
  Podobne usługi  

  Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe)

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zwana powszechnie becikowym.
  Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (art. 9 ust. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych).