Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Jednorazowa zapomoga finansowa z tytułu urodzenia się dziecka (GMINNA)

Uzyskanie jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1 000,00 zł

Organ właściwy do realizacji usługi  

Prezydent Miasta Krakowa

Kogo dotyczy  

Matki lub ojca dziecka, opiekuna prawnego dziecka, opiekuna faktycznego dziecka (oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka) jeżeli zamieszkują wraz z dzieckiem na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 390 z późn. zm., Art. 22,)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1340)
 • Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XL/540/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka (Dz. U. z 2017 r., poz. 3670)
Wymagane dokumenty  
 • Kserokopia Krakowskiej Karty Rodzinnej,
 • W przypadku cudzoziemców kserokopia karty pobytu oraz decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • W przypadku dziecka, przysposobionego – kserokopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenia sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 • Dokument potwierdzający zamieszkanie dziecka w Krakowie,
 • Dokument potwierdzający zamieszkanie w Krakowie uprawnionych osób, co najmniej od jednego roku przed dniem urodzenia się dziecka,
Czas realizacji  

Nie później niż w ciągu dwóch miesiący od momentu złożenia wniosku

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa - Krakowskie Centrum Świadczeń Urzędu Miasta Krakowa

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1.Złożenie wniosku oraz niezbędnych dokumentów 2. Przeprowadzenie postępowania administracyjnego 3.Wydanie decyzji oraz wypłata świadczenia.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Jednorazowa zapomoga finansowa z tytułu urodzenia się dziecka
 • becikowe gminne
 • Podobne usługi  

  Jednorazowa zapomoga finansowa z tytułu urodzenia się dziecka (GMINNA)

  Uzyskanie jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1 000,00 zł