Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Informowanie Wojskowego Centrum Rekrutacji o zmianie miejsca zamieszkania, adresie do korespondencji lub pobycie za granicą

Usługa umożliwia powiadomienie Wojskowego Centrum Rekrutacji o:
- zmianie miejsca pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące,
- wyjeździe za granicę z zamiarem pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące i powrocie z tego pobytu,
- adresie do korespondencji, w przypadku wyjazdu z miejsca pobytu stałego na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji

Kogo dotyczy  

Osób, które podlegają wojskowemu obowiązkowi meldunkowemu, tj.:
- mężczyzn, którzy w danym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat życia, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą pięćdziesiąt lat życia, a posiadający stopień wojskowy oficera lub podoficera - sześćdziesiąt lat życia,
- kobiet, które podlegają obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, poczynając od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym kończą dziewiętnaście lat życia, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą pięćdziesiąt lat życia, a posiadające stopień wojskowy oficera lub podoficera - sześćdziesiąt lat życia.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  W przypadku:
  - żołnierzy rezerwy - należy dołączyć książeczkę wojskową oraz kartę mobilizacyjną,
  - osób, którym nadano pracowniczy przydział mobilizacyjny - należy dołączyć dokument potwierdzający tożsamość oraz kartę mobilizacyjną
Czas realizacji  

Nie później niż:
- w dniu zameldowania na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące,
- w dniu wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące,
- w ciągu czterech dni od dnia powrotu z pobytu za granicą.


Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Powiadomienie Wojskowego Centrum Rekrutacji o zmianie miejsca pobytu

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Potwierdzenie zmiany miejsca zamieszkania

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
 • Informowanie Wojskowego Centrum Rekrutacji o zmianie miejsca zamieszkania
 • adresie do korespondencji lub pobycie za granicą
 • Informowanie Wojskowego Centrum Rekrutacji o zmianie miejsca zamieszkania, adresie do korespondencji lub pobycie za granicą

  Usługa umożliwia powiadomienie Wojskowego Centrum Rekrutacji o:
  - zmianie miejsca pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące,
  - wyjeździe za granicę z zamiarem pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące i powrocie z tego pobytu,
  - adresie do korespondencji, w przypadku wyjazdu z miejsca pobytu stałego na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.